ايمني و امنيت، حقوق گمشده کودکان در شهر

ايمني و امنيت، حقوق گمشده کودکان در شهر

… دانلود …

ايمني و امنيت، حقوق گمشده کودکان در شهر دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ايمني و امنيت، حقوق گمشده کودکان در شهر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ايمني و امنيت، حقوق گمشده کودکان در شهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ايمني و امنيت، حقوق گمشده کودکان در شهر :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي معماري، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

شهرها، تنها محیطی برای گذران زندگی نیستند بلکه آنها باید بستری برای رشد و تعالی شهروندان خود باشند در اینمیان کودکان به عنوان یکی از آسیب پذیرتری شهروندان، نیازمند توجه بیشتری هستندد دولت ها و سازمان ها همواربه دنبال راهکار هایی برای حفظ حقوق کودکان در جامعه بود اند، اما سوالی که در ای پژوهش مطرح شد است ایناست که: مهم تری معیارهای فضای شهری مناسب کودکان، به عنوان حقوق این دسته از شهروندان، کدامند همچنینکدام یک از این معیارها بیشتری تاثیر را بر حضور فعال کودکان در فضاهای شهری دارند؟ بدین منظور ابتدا مروری برادبیات مرتبط با کودک و تلاش های صورت گرفته در جهت حمایت از کودکان داشته و سپس با نگاهی کوتاه به نیازها وحقوق کودکان در شهر به ضرورت ارتباط کودک با فضاهای شهری می پردازیم. در ادامه، با بررسی نظریات مطرح شدهمعیارهای فضای شهری مناسب کودکان تعیین می گردد و به دلیل اهمیت بسیار زیاد معیار ایمنی و امنیت کودکان درشهر، مورد تدقیق قرار می گیرد. در این پژوهش محله فاطمی تهران به منظور تایید مبانی نظری پژوهش مورد ارزیابی قرارگرفت تا ضمن استخراج معیارهای فضای شهری مناسب کودکان، میزان حضورکودکان و همچنین ارتباط آن با میزانامنیت و ایمنی نیز تبیین گردد. با استفاد از تحلیل عاملی انجام شده بر روی داده های حاصل از پرسشنامه ها، نه معیارفضای شهری مناسب کودکان استخراج گردید. تبیین تاثیر معیارهای مذکور بر حضور کودکان از طریق همبستگیپیرسون تعیین و مشخص گردید از این بین، ایمنی و امنیت بیشتری تاثیر هم جهت را بر میزان حضور کودکان درفضاهای شهری این محله دارد (r=0.843). این امر نشان دهند اهمیت این حق کودکان در استفاد از فضاهای شهریتوسط آنهاست که تامین آن نه تنها بر عهده دولت هاست که به عنوان یکی از وظایف برنامه ریزان و طراحان شهری نیزباید مورد توجه قرار گیرد.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مدل مديريت ايمني هوشمند براي راه هاي برون شهري با بکارگيري شبکه هاي عصبي – فازي و تصميم سازي چند معياره AHP

مدل مديريت ايمني هوشمند براي راه هاي برون شهري با بکارگيري شبکه هاي عصبي - فازي و تصميم سازي چند معياره AHP

… دانلود …

مدل مديريت ايمني هوشمند براي راه هاي برون شهري با بکارگيري شبکه هاي عصبي – فازي و تصميم سازي چند معياره AHP دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدل مديريت ايمني هوشمند براي راه هاي برون شهري با بکارگيري شبکه هاي عصبي – فازي و تصميم سازي چند معياره AHP کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مدل مديريت ايمني هوشمند براي راه هاي برون شهري با بکارگيري شبکه هاي عصبي – فازي و تصميم سازي چند معياره AHP،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مدل مديريت ايمني هوشمند براي راه هاي برون شهري با بکارگيري شبکه هاي عصبي – فازي و تصميم سازي چند معياره AHP :

سال انتشار : 1385

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيک ايران

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

برقراری ایمنی در شبکه های حمل و نقل، همواره مد نظر تحلیل گران ترافیکی بوده است. تصادفات جاده ای نقطه مقابل ایمنی می باشد که آگاهی و شناخت علل ایجاد آن، نقش موثری در افزایش ضریب ایمنی و به تبع آن کاهش سوانح جاده ای و خسارات جانی و مالی در حمل و نقل جاده ای خواهد داشت. عوامل تاثیر گذار بر تصادفات جاده ای را می توان به چهار گروه اصلی: انسان، راه، وسیله نقلیه، و محیط تقسیم بندی نمود. با بررسی هر یک از پارامترهای تاثیرگذار بر حوادث جاده ای در خواهیم یافت، که به دلیل پیچیدگی و مبهم بودن رفتار بین این عوامل، شناخت و تحلیل علت اصلی تصادفات کار آسانی نخواهد بود. البته هر سانحه رانندگی از اجتماع دو یا چند از این عوامل چهارگانه صورت می گیرد . در این میان محدودیت های مدل های ریاضی چون: تک بعدی بودن (کمی)، عدم لحاظ کلیه شرایط موثر در ارزیابی کمی، پیچیدگی در توصیف رفتاری و عدم استنتاچ از آنها جهت تصمیم سازی های چند منظوره به وضوح نمایان می باشد. در این تحقیق با کاربرد روش های ترکیبی نوین استنتاجی هوشمنت عصبی – فازی نسبت به ساده سازی توصیف رفتار گمی، بستر سازی و ارزیابی های چند بعدی کمی – کیفی، و استنتاج شرطی جهت تصمیم سازی های چند منظوره در انالیز تصادفات جاده ای اقدام گردیده است. پاسخ های دریافتی از شبکه های عصبی – فازی پس از کالیبره شدن، پس از اینکه مدل های برتر با توجه به مقایسه های ضریب همبستگی R2 و همچنین درصد صحت (P.C) و نیز روش TOPSIS مشخص گردید. در نهایت با اولویت بندی مدل های حاصل شده از شبکه های عصبی – فازی ، اقدام به شناسایی پارامتر های موثر (اولویت بندی) و اتهاذ سیاستهای مدیریتی لازم جهت ارتقاء سطح ایمنی در جاده های برون شهری گردیده است.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

بررسي رابطه چابکي سازماني و يادگيري سازماني با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد الکترونيکي

بررسي رابطه چابکي سازماني و يادگيري سازماني با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد الکترونيکي

… دانلود …

بررسي رابطه چابکي سازماني و يادگيري سازماني با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد الکترونيکي دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه چابکي سازماني و يادگيري سازماني با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد الکترونيکي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه چابکي سازماني و يادگيري سازماني با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد الکترونيکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه چابکي سازماني و يادگيري سازماني با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد الکترونيکي :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت کاربردي وچابک سازي سازماني

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه چابکی سازمانی و یادگیری سازمانی با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحدالکترونیکی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی و از نوع همبستگیمی باشد. جامعه آماری نیز شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی می باشد که با استفاده از روشنمونه گیری تصادفی ساده تعداد 148 نفر آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه هایچابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999)، یادگیری سازمانی نیفه (2001) و عملکرد کارکنان محقق ساخته استفاده گردید.که روایی این پرسشنامه ها به تایید متخصصین و پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید که به ترتیب،چابکی سازمانی 0/825، یادگیری سازمانی 0/874 و عملکرد کارکنان 0/786 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرونف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج حاصل ازیافته های پژوهش نشان داد که بین چابکی سازمانی با عملکرد کارکنان و بین یادگیری سازمانی با عملکرد کارکنان رابطهمثبت و معناداری وجود دارد.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله مقايسه تطبيقي موانع استقرار نظامهاي اطلاعاتي مديريت MIS دراستانداري کهگيلويه وبويراحمد و مازندران

 مقاله مقايسه تطبيقي موانع استقرار نظامهاي اطلاعاتي مديريت MIS دراستانداري کهگيلويه وبويراحمد و مازندران

… دانلود …

مقاله مقايسه تطبيقي موانع استقرار نظامهاي اطلاعاتي مديريت MIS دراستانداري کهگيلويه وبويراحمد و مازندران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه تطبيقي موانع استقرار نظامهاي اطلاعاتي مديريت MIS دراستانداري کهگيلويه وبويراحمد و مازندران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه تطبيقي موانع استقرار نظامهاي اطلاعاتي مديريت MIS دراستانداري کهگيلويه وبويراحمد و مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه تطبيقي موانع استقرار نظامهاي اطلاعاتي مديريت MIS دراستانداري کهگيلويه وبويراحمد و مازندران :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
فرهاد علی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحدیاسوج گروه مدیریت دولتی یاسوج ایران
مجید جعفرپور – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیاسوج کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی یاسوج ایران

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش مقایسه تطبیقی موانع استقرار سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS) در استانداری کهگیلویهو بویراحمد و مازندران است، این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران عالی، میانی، عملیاتی و کارشناسان استانداری کهگیلویهوبویراحمد و مازندران است. در این پژوهش تعداد جامعه آماری تحقیق در استانداری کهگیلویهو بویراحمد و مازندران به ترتیب 70 و 75 نفر بوده که با توجه به جدول مورگان به ترتیب 59 و 63 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. پایایی پرسشنامههای استفاده شده در این تحقیق با مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از 70 % و روایی آن نیز با توجه به نظر اساتیدوصاحب نظران مورد تایید قرار گرفت. و در این تحقیق موانع شامل چهارمانع کمبود آشنایی مدیران، کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود سطح آموزش و اطلاعات کارکنان، مقاومت کارکنان در مقابل تغییر میباشد. سپس با استفاده از سه سطح پرسشنامه(مدیران عملیاتی،میانی،عالی)پنج ارزشی مبتنی بر طیف لیکرت نظر مخاطبان در مورد آنها مورد پرسش قرار گرفت دادههای تحقیق با نرمافزار Spss تجزیهوتحلیل شد. نتایج نشان میدهد که، بین استانداری کهگیلویهو بویراحمد و مازندران از نظر متغییر کمبود آشنایی مدیران، کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود سطح آموزش و اطلاعات کارکنان، مقاومت کارکنان در مقابل تغییر با سیستماطلاعاتیمدیریت، تفاوت معنیداری وجود دارد

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله چالش ها و راهکارهاي توسعه کشت و تجاري سازي گياهان دارويي

 مقاله چالش ها و راهکارهاي توسعه کشت و تجاري سازي گياهان دارويي

… دانلود …

مقاله چالش ها و راهکارهاي توسعه کشت و تجاري سازي گياهان دارويي دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چالش ها و راهکارهاي توسعه کشت و تجاري سازي گياهان دارويي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله چالش ها و راهکارهاي توسعه کشت و تجاري سازي گياهان دارويي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله چالش ها و راهکارهاي توسعه کشت و تجاري سازي گياهان دارويي :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

فرشاد سرخی لله لو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد میاندوآب
سمیه خداداده – فارغ التحصیل خاکشناسی

چکیده:

گیاهان از مهمترین نعمت های خدادادی و منابع طبیعی هستند که علاوه برفواید زیست محیطی خواص دارویی و اقتصادی بی شماری دارند یکی از مشکلات بزرگی که طب جدید با وجود امتیازهای ظاهری آن نسبت به طب سنتی با خود به ارمغان آورده مصرف روزانه داروهای شیمیای است که درمورد پیامد های این مساله می توان به دو نکته بسیار مهم اشاره کرد نخست میکروب ها و ویروس ها نسبت به این داروها شیمیایی به تدریج مقاوم می شوند و ثانیا بروز عوارض جانبیناشی از مصرف داروهای شیمیای است که بعضا از خود بیماری نیز خطرناک است بنابراین تولید و مصرف گیاهان دارویی درکشورهای صنعتی و توسعه یافته رو به افزایش است براساس امار فروش جهانی گیاهان دارویی بالغ بر 12/4 میلیون دلار می باشد و دراین رابطه اروپا با حجم فروش 6/5 میلیون دلار مقام اول آسیای شرقی با 2/3 میلیون دلار ژاپن با 1/2 میلیون دلار و آمریکای شمالی با 1/5 میلیون دلار دررتبه های بعدی قرار دارند براساس گزارش بانک جهانی حجم تجارت گیاهان دارویی تا سال 2050 بالغ بر 5 تریلیون دلار خواهد بود درمقاله حاضر به چالشهای پیش رو درتوسعه کشت و پرورش درنهایت تجاری سازی و اشتغال زایی درزمینه گیاهان دارویی و راه کارهای غلبه برانها پرداخته شده است.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله برآورد ارزش اقتصادي بازيافت پسماندهاي آلي درشهرکرمانشاه

 مقاله برآورد ارزش اقتصادي بازيافت پسماندهاي آلي درشهرکرمانشاه

… دانلود …

مقاله برآورد ارزش اقتصادي بازيافت پسماندهاي آلي درشهرکرمانشاه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برآورد ارزش اقتصادي بازيافت پسماندهاي آلي درشهرکرمانشاه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله برآورد ارزش اقتصادي بازيافت پسماندهاي آلي درشهرکرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله برآورد ارزش اقتصادي بازيافت پسماندهاي آلي درشهرکرمانشاه :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
شکوفه سلیمانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز کرج، ا
وحید عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز کرج، ا
الهام عبدی – کارشناس اقتصادکشاورزی

چکیده:
درشهرکرمانشاه سالانه 200هزارتن زباله تولید می شود که سرانه تولید هرشهروند 1/6 کیلوگرم می باشد که ازاین مقدار سالانه حدود 95هزارتن دربخش خصوصی مورد بازیافت قرارمیگیرد و حدود 50هزارتن از آن کودکمپوست تولید میشود پژوهش حاضرباهدف براورد ارزش اقتصادی بازیافت پسماندهای آلی و تولید کودکمپوست توسط بخش خصوصی درشهرکرمانشاه انجام شد هاست اطلاعات مورد نیاز ازطریق تکمیل پرسشنامه ازبخش خصوصی درطول سال 90 استخراج شده است به منظور تحلیل اقتصادی ازشاخصهای اقتصاد مهندسی هزینه فایده استفاده شد بعدازبراورد هزینه درامد و منافع نتایج با استفاده ازشاخص های ارزش حال خالص نسبت منفعت به هزینه دوره بازگشت و سرمایه مورد تحلیل قرار گرفت نتایج تحقیق نشان داد که ارزش حال خالص واحد مورد مطالعه مثبت و بزرگتر ازصفر است و نسبت منفعت به هزینه بزرگتر ازیک براورد شد که نشان دهنده سودآوربودن واحد تولیدی می باشد.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

بررسي نقش فاوا در ارتقاي کيفيت آموزش ويادگيري

بررسي نقش فاوا در ارتقاي کيفيت آموزش ويادگيري

… دانلود …

بررسي نقش فاوا در ارتقاي کيفيت آموزش ويادگيري دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي نقش فاوا در ارتقاي کيفيت آموزش ويادگيري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي نقش فاوا در ارتقاي کيفيت آموزش ويادگيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي نقش فاوا در ارتقاي کيفيت آموزش ويادگيري :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي کاربرد پژوهش هاي نوين در علوم انساني

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در نظام های پیشرفته تعلیم وتربیت، معلم در نقش حرفه ای خود صلاحیت ها ومهارت ها وتوانایی هایی را باید کسب کند که بتواندعلاوه بر تغییر در سطح تلقی ونگرش به آموزش، در میدان عمل باعث تغییر در میزان یادگیری فراگیران نیز باشد. فاوا ( ICT ) به خودی خود نمی تواند موجب افزایش کیفیت آموزش ویادگیری باشد. امکان استفاده از فاوا ( فناوری اطلاعات وارتباطات) در حد ساده وناچیز ، بدون هدف منجر به اتلاف وقت دانش آموزان خواهد شد واینجاست که معلم با کسب صلاحیت ومهارت در این زمینه نه تنها عاملی برای پیشرفت دانش آموزان می شود بلکه سطح یادگیری را نیز افزایش می دهد (ام اس جیلان دل2009). اهداف برنامه های درسی مبتنی بر استفاده از فاوا ( ICT ) در آموزش در کشورهای پیشرو در استفاده از فاوا ( ICT ) در آموزش، نشان دهنده این است که تمامی این کشورها ، هدفشان کسب مهارت های کلیدی برای پاسخگویی به نیاز های جامعه ی اطلاعاتی وکسب مهارت های حل مساله ، همچنین ظهور خلاقیت دانش آموزان در استفاده بهینه از فاوا ( ICT ) می باشد، درهمه کشورها از فاوا به مثابه ابزاری برای بهبود یادگیری محتوای برنامه درسی استفاده شده است . در همه کشورها تاکید بر پرورش خلاقیت، تفکر انتقادی، مشارکت گروهی، خود اتکایی، گسترش سواد اطلاعاتی در همه سطوح آموزش شده است.(امام جمعه ،1386 ). هوگنبیرگ(2006) صلاحیت ها ومهارت های معلمان در زمینه ی فاوا رادر حمایت وپشتیبانی اهداف آموزشی مانند: انعطاف پذیری،یادگیری انفرادی، افزایش امکانات آموزشی پاره وقت، غنی سازی محیط یاد گیری، آموزش مفاهیم تازه، تعامل میان فراگیرنده ومعلم، یادگیری مشارکتی، ایجاد انگیزه درفراگیر، آموزش مادام العمر، افزایش کارایی تدریس،کاهش هزینه، افزایش ارتباط میان کارشناس وفراگیرنده وتوسعه مهارت فراگیرنده، می داند (عابدی ،1390) در این مقاله سعی داریم ضمن برشمردن مهارت ها وتوانایی هایی که یک معلم برای استفاده از فاوا نیاز دارد، صلاحیت های استفاده از این مهارتها را در امر آموزش ویادگیری مورد بحث قرار دهیم و نیاز آن را در عصر اطلاعات ودانایی برای معلمان حرفه ای بررسی کنیم وبه این پرسش ها پاسخ دهیم: صلاحیت ها ومهارت های معلمان در زمینه فاوا ( ICT ) چیست نقش صلاحیت های فاوا ( ICT ) معلمان در فرایند آموزش ویادگیری چیست

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

هنجارشناسي سبک زندگي ديني: تبيين سه اصل محوري

هنجارشناسي سبک زندگي ديني: تبيين سه اصل محوري

… دانلود …

هنجارشناسي سبک زندگي ديني: تبيين سه اصل محوري دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد هنجارشناسي سبک زندگي ديني: تبيين سه اصل محوري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي هنجارشناسي سبک زندگي ديني: تبيين سه اصل محوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن هنجارشناسي سبک زندگي ديني: تبيين سه اصل محوري :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)

تعداد صفحات : 18

عوامل متعددی که به توسعه فرهنگ و ساختارهای وابسته به فردگرایی، انسان محوری و خویشتن خواهی دامن زده اند، سبکی یکسان از زندگی را برای بشر فراهم آورده اند که به تدریج دین داران را در تضاد با پیرامون شان کشانده است. برای خروج از این وضعیت، لازم است اصول حاکم بر زندگی دین دارانه، بازخوانی و ساختارسازی شوند، چه آن که نادیده انگاری هر اصل، پیامدهای کمی و کیفی قابل مشاهده دارد. در این نوشتار، ضمن تفکیک میان بررسی جامعه شناختی و گفتگوی دینی درباره سبک زندگی با نگاهی هنجارشناسانه به تبیین سه اصل محوری قناعت، پرهیز از مسیر لهوی در زندگی و باور به وجود مرزبندی میان حق و باطل پرداخته شده است. دستاورد نوشتار، ضمن ساخت شکنی از موضوع «سبک زندگی»، این نکته را اثبات می کند که بدون حاکمیت اصول فوق، جهت دهی ساختارها بر اساس آن ها و اصلاح ریختار ذهنی و تربیتی افراد و خانواده ها، ایجاد سبک زندگی دین دارانه عملی نیست.

كلید واژه: رویکرد هنجار شناختی، نظام حق و باطل، سبک زندگی دینی، زندگی لهوی، قناعت

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله بررسي ميزان پرداخت خسارت بر تصميم گيري بنگاه هاي بزرگ در تقاضاي بيمه هاي مسئوليت

 مقاله بررسي ميزان پرداخت خسارت بر تصميم گيري بنگاه هاي بزرگ در تقاضاي بيمه هاي مسئوليت

… دانلود …

مقاله بررسي ميزان پرداخت خسارت بر تصميم گيري بنگاه هاي بزرگ در تقاضاي بيمه هاي مسئوليت دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ميزان پرداخت خسارت بر تصميم گيري بنگاه هاي بزرگ در تقاضاي بيمه هاي مسئوليت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ميزان پرداخت خسارت بر تصميم گيري بنگاه هاي بزرگ در تقاضاي بيمه هاي مسئوليت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ميزان پرداخت خسارت بر تصميم گيري بنگاه هاي بزرگ در تقاضاي بيمه هاي مسئوليت :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: 13

نویسنده(ها):

محسن فتحی – کارشناس ارشد اقتصاد کارشناس صدور بیمه های مسئولیت در شرکت بیمه پارسیا

چکیده:

اساس تحقیق جامعه مدنی منوط به قانون مند کردن روابط اجتماعی آحاد جامعه و حرکت حول محور قانون و نهادینه کردن رفتار های اجتماعی و اقتصادی بر مبنای اصول مدنی است. با عنایت به این موضوع مهم که یکی از عوامل قانونگذاری، زیر بار مسئولیت نرفتن افراد است، ساز و کار بیمه و به طور مشخص بیمه های مسئولیت می توانند ایجاد کننده سپر حمایتی در این زمینه باشند و در نتیجه آحاد کنش های منفی در برابر مسئولیت های اجتماعی از خود نشان نخواهند داد. افزون بر این در بسیاری از حرفه ها و فعالیت های اقتصادی و تولیدی جامعه، ضوابط مسئولیت به طور کلی و عام تعریف شده است ولی با حضور بیمه مسئولیت، دست اندرکاران هر امری را به این اندیشه وا می دارد که با همکاری کارشناسان صنعت بیمه به تدوین مسئولیت ها به طور شفاف برای تنظیم بیمه نامه بپردازند. به عبارت دیگر حضور بیمه مسئولیت در عرصه حرفه ها و فعالیت هایی که مسئولیت ها و ضوابط تقصیر به روشنی تعریف نشده است، به تعریف مسئولیت های مفروض که ناقص موازین نباشد منجر و موجب ارتقای سلیقه های جامعه در بعد مسئولیت پذیری می شود. در این تحقیق، تقاضای بیمه های مسئولیت در بنگاه های بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است و میزان اهمیت و تاثیر گذاری متغیر خسارت پرداختنی بر تقاضای بیمه های مسئولیت اندازه گیری شده است. برای این منظور از نرم افزار MICROFIT و روش اقتصاد سنجی ARDL (خود بازگشتی با وقفه توزیعی) استفاده شده است. قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل کل کشور و قلمرو زمانی تحقیق دوره 1386-1357 می باشد. نتایج تحقیق مشخص می کند که بین خسارات پرداختی بیمه های مسئولیت و تقاضای بیمه های مسئولیت رابطه مثبت و معنی داری دارد و اگر میزان خسارت پرداختنی بیمه های مسئولیت یک درصد افزایش یابد، تقاضای بیمه های مسئولیت 0/24 درصد افزایش می یابد.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله نظارت قضايي و حقوق شهروندي درنظام قضايي جمهوري اسلامي ايران

 مقاله نظارت قضايي و حقوق شهروندي درنظام قضايي جمهوري اسلامي ايران

… دانلود …

مقاله نظارت قضايي و حقوق شهروندي درنظام قضايي جمهوري اسلامي ايران دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظارت قضايي و حقوق شهروندي درنظام قضايي جمهوري اسلامي ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نظارت قضايي و حقوق شهروندي درنظام قضايي جمهوري اسلامي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نظارت قضايي و حقوق شهروندي درنظام قضايي جمهوري اسلامي ايران :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: 26

نویسنده(ها):

علی اکبر محسنی نسب – کارشناس ارشد حقوق عمومی
خیری خزائی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده:

انسان با وجود اینکه به عنوان موجودی مستقل و جزئی از کل دراجتماعی مشغول زیست می باشد لکن زندگی دراجتماع و مراوده با جامعه و حکومت را نیز نیازمند رعایت حقوق دیگران ازیک طرف و احترام و داشتن حقوق شهروندی که اصلی طبیعی و فطری از طرف دیگر می باشد لذا به حکم اصل کرامت ذاتی انسان و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر آیه 70 سوره بنی اسرائیل حقوق شهروندی حق شهروندان تلقی و ضمانت اجرای آن بطور کامل و تام تکلیف حکومت ها محسوب می شود لذا برمبنای این اصل حقوق شهروندی حقوقی تاسیسی نیست لکن حقوق اعلامیست و حکومت ها براین مبنا که حکومتی مردم سالار و یا استبدادی می باشند تدوین حقوق شهروندی را موسع و مضیق می نمایند ودرحکومت های همه سالار حقوق شهروندی تبلوری عریان دارد اما درنظام های اقتدارگرا به رابطه حکومت و شهروندان ارباب و رعیتی تبلور و ظهور این حقوق مضیق و محدود است لذا حقوق شهروندی جز مکاتب نوظهور می باشد.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده