ارائه يک مدل بهينه سازي دوسطحي از زنجيره تامين مواد غذايي فاسد شدني: مطالعه موردي بر روي زنجيره عرضه ماهيان پرورشي گرم آبي در ايران

ارائه يک مدل بهينه سازي دوسطحي از زنجيره تامين مواد غذايي فاسد شدني: مطالعه موردي بر روي زنجيره عرضه ماهيان پرورشي گرم آبي در ايران

… دانلود …

ارائه يک مدل بهينه سازي دوسطحي از زنجيره تامين مواد غذايي فاسد شدني: مطالعه موردي بر روي زنجيره عرضه ماهيان پرورشي گرم آبي در ايران دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه يک مدل بهينه سازي دوسطحي از زنجيره تامين مواد غذايي فاسد شدني: مطالعه موردي بر روي زنجيره عرضه ماهيان پرورشي گرم آبي در ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارائه يک مدل بهينه سازي دوسطحي از زنجيره تامين مواد غذايي فاسد شدني: مطالعه موردي بر روي زنجيره عرضه ماهيان پرورشي گرم آبي در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارائه يک مدل بهينه سازي دوسطحي از زنجيره تامين مواد غذايي فاسد شدني: مطالعه موردي بر روي زنجيره عرضه ماهيان پرورشي گرم آبي در ايران :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه بازرگاني

تعداد صفحات : 36

مدیریت پایدار منابع غذایی و عرضه موادغذایی با کیفیت در جریان یک زنجیره تامین کارا، از مهم ترین مسائل حوزه مدیریت جوامع است. در سال های اخیر، صید بی رویه انواع ماهی از دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان موجب کاهش شدید ذخایر این منابع آبی شده است؛ گسترش مزارع پرورش آبزیان نه تنها اقدامی موثر در جهت ایجاد یک منبع غذایی پایدار برای کشور بوده، بلکه کمک موثری به حفظ و بازسازی ذخایر دریایی کشور است. این در حالی است که محصولات شیلات از دیرباز به عنوان محصولاتی با اشتغال سازی خوب و قدرت ارزآوری بالا شناخته می شوند. لذا، در این مقاله با ارائه یک مدل برنامه ریزی دوسطحی، مدل همکاری استکلبرگ در زنجیره تامین مواد غذایی فاسدشدنی در قالب مطالعه موردی بر زنجیره عرضه ماهیان پرورشی گرم آبی مطالعه شده است. یک الگوریتم بهینه سازی دوسطحی با هدف حداکثرسازی سود مزارع پرورش و غرفه های فعال در بازار توزیع ماهی، مبتنی بر روش فراابتکاری بهینه سازی دسته ذرات (PSO) برای حل مساله برنامه ریزی دو سطحی توسعه داده شد. اجرای مدل با بهره گیری از داده های گردآوری شده از سطح بازار ماهی کشور، مبین کارایی مدل پیشنهادی در حل مسائل واقعی زنجیره تامین مواد غذایی فاسدشدنی است.

كلید واژه: زنجیره تامین مواد غذایی فاسدشدنی، ماهیان پرورشی گرم آبی، بهینه سازی دوسطحی، مدل استکلبرگ، PSO دو سطحی

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر بهره وري و ميزان رضايت شغلي کارکنان دانشگاهشهيد بهشتي

 مقاله تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر بهره وري و ميزان رضايت شغلي کارکنان دانشگاهشهيد بهشتي

… دانلود …

مقاله تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر بهره وري و ميزان رضايت شغلي کارکنان دانشگاهشهيد بهشتي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر بهره وري و ميزان رضايت شغلي کارکنان دانشگاهشهيد بهشتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر بهره وري و ميزان رضايت شغلي کارکنان دانشگاهشهيد بهشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر بهره وري و ميزان رضايت شغلي کارکنان دانشگاهشهيد بهشتي :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
حسین فلاحی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران
حامد عباسی کسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:
امروزه آموزش و توانمندی نیروی انسانی یکی از ارکان مهم بقای سازمانی و کسب مزیتهای رقابتی سازمان محسوب میشود. چرا که باید نیروی انسانی با روند تغییرات محیط اطراف تغییر کرده و در مقابل این تغییرات از خود انعطاف نشان دهد. در واقع رمز بقای سازمانها در دنیای متغیر و پویا توجه و تأکید بر نیروی انسانی کارآمد میباشد. هدف از این تحقیق نیز بررسی تأثیر آموزشهای ضمن خدمت بر میزان بهره وری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی میباشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و نمونه آماری آن شامل 100 نفر از کارکنان دانشگاه شهید بهشتی بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه شهید بهشتی میباشدرا طی کرده اند. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساختهای بود که روایی آن توسط متخصصین مربوطه ICDL را طی کرده اند. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن توسط متخصصین مربوطه تأیید شد و پایایی آن با استفاده از تحلیل ضریب آلفای کرونباخ 82 % به دست آمده است. نتایج این تحقیق نشان داد که آموزشهای ضمن خدمت تأثیر معناداری بر بهره وری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی دارد. به عبارت دیگر آموزش های ضمن خدمت بر میزان بهره وری و رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله بررسي تاثير مديريت مشارکتي برافزايش کارايي کارکنان بيمارستان مطالعه موردي: بيمارستان خاتم الانبياءشهرستان گنبدکاووس

 مقاله بررسي تاثير مديريت مشارکتي برافزايش کارايي کارکنان بيمارستان مطالعه موردي: بيمارستان خاتم الانبياءشهرستان گنبدکاووس

… دانلود …

مقاله بررسي تاثير مديريت مشارکتي برافزايش کارايي کارکنان بيمارستان مطالعه موردي: بيمارستان خاتم الانبياءشهرستان گنبدکاووس دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تاثير مديريت مشارکتي برافزايش کارايي کارکنان بيمارستان مطالعه موردي: بيمارستان خاتم الانبياءشهرستان گنبدکاووس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تاثير مديريت مشارکتي برافزايش کارايي کارکنان بيمارستان مطالعه موردي: بيمارستان خاتم الانبياءشهرستان گنبدکاووس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تاثير مديريت مشارکتي برافزايش کارايي کارکنان بيمارستان مطالعه موردي: بيمارستان خاتم الانبياءشهرستان گنبدکاووس :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
فریبا خمر – دانشگاه آزاداسلامی واحدعلی آبادکتول گروه مدیریت علی آبادکتول ایران
هرمز مهرانی – دانشگاه آزاداسلامی واحدعلی آبادکتول گروه مدیریت علی آبادکتول ایران

چکیده:
مدیریت مشارکتی برای افزایش عملکرد سازمان می کوشد تا بااستقرار سازوکارهای گوناگون مشارکتی به جلب توجه اعضای سازمان پرداخته وآنان را درفراگردشکوفایی قراردهد وباپرورش توانایی بالقوه و نامحدودآنها برای دست یافتن به هدف های سازمان بپردازد این مطالعه به بررسی اثرات مدیریت مشارکتی برافزایش کارایی کارکنان بیمارستان خاتم الانبیا شهرستان گنبدکاووس درسال 1391می پردازد به منظورگرداوری داده ها درباره متغیرهای موردمطالعه 50نفر ازکارکنان بیمارستان به عنوان نمونه انتخاب شدند و بعدازبررسی کل جامعه اماری براورد شده است باتوجه به ماهیت موضوع ازازمون کی دوجهت بررسی فرضیات استفاده شد ونتایج حاصل ازاین تحقیق نشان میدهد که دربیمارستان خاتم الانبیا شهرستان گنبدکاوسس مدیریت مشارکتی برافزایش کارایی کارکنان و افزایش خلاقیت و رعایت حقوق مراجعه کنندگان تاثیر داشته است درحالیکه بربرنامه ریزی بهینه سازمان تاثیری نداشته است

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله مقايسه توان توليدي پنج سويه تجاري جوجه گوشتي

مقاله مقايسه توان توليدي پنج سويه تجاري جوجه گوشتي

… دانلود …

مقاله مقايسه توان توليدي پنج سويه تجاري جوجه گوشتي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه توان توليدي پنج سويه تجاري جوجه گوشتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه توان توليدي پنج سويه تجاري جوجه گوشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه توان توليدي پنج سويه تجاري جوجه گوشتي :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 18

این تحقیق به منظور مقایسه عملکرد و خصوصیات لاشه پنج‌سویه‌تجاری جوجه‌گوشتی در ایران‌(آربورایکرز،‌آرین،‌راس‌308، کاب‌و‌هوبارد) اجراء شد. ابتدا از گله‌های مادر‌گوشتی 31 تا 33 هفته این سویه‌های تجاری تخم‌مرغ نطفه‌دار همزمان هچ‌و‌تعداد 260 قطعه جوجه‌گوشتی یک‌روزه در قالب طرح کاملا‌تصادفی با‌پنج تیمار،‌چهار تکرار و 13 قطعه جوجه یک‌روزه در هر تکرار به مدت 42 روز مورد مطالعه قرار‌گرفت. سویه‌های مختلف آزمایشی اثر معنی‌داری بر مقدار مصرف خوراک داشتند، به طوری که سویه‌ هوبارد با مصرف 10/77 گرم کمترین و سویه‌های راس و آربورایکرز با مصرف 38/83 و 15/84 گرم به ازاء هر پرنده در روز به‌ترتیب بالاترین مصرف خوراک را داشتند(05/0>P). اختلاف میانگین افزایش وزن‌روزانه و ضریب‌تبدیل‌غذایی بین سویه‌ها معنی‌دار نبود. تیمارهای آزمایشی تأثیری بر وزن‌نسبی لاشه،‌سنگدان،‌کبد، چربی‌محوطه‌شکمی، بورس‌فابریسیوس و طحال در 21 و 42 روزگی نداشتند. اثر سویه‌های آزمایشی بر وزن نسبی قسمت‌های مختلف لاشه در 21 و 42 روزگی معنی‌دار بود(05/0>P)، بیشترین و کمترین وزن نسبی بالها در 21 روزگی به ترتیب مربوط به سویه‌های آرین‌و‌آربورایکرز(001/0>P‌)، و در 42 روزگی بالاترین‌و‌کمترین وزن نسبی سینه مربوط به سویه‌های راس و آرین بود(05/0>P). سویه‌های آزمایشی تاثیر معنی‌داری بر‌pH پس از مرگ، 24 و 48 ساعت پس از کشتار،‌رنگ‌سنجی و ظرفیت نگهداری آب‌گوشت سینه‌و‌ران نداشتند. به‌طور کلی افزایش‌وزن، ضریب‌تبدیل و‌خصوصیات لاشه در بین این پنج سویه‌جوجه‌گوشتی اختلاف معنی‌داری نداشتند، لذا در شرایط مدیریتی و تغذیه‌ای مشابه با این آزمایش، عملکرد این سویه‌ها تقریباً مشابه بوده و واحدهای صنعتی جوجه‌گوشتی با توجه به قیمت و وضع موجود در بازار، هر یک از این سویه‌ها را می‌توانند پرورش دهند.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در کلزا (.brassica napus L)

واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در کلزا (.brassica napus L)

… دانلود …

واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در کلزا (.brassica napus L) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در کلزا (.brassica napus L) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در کلزا (.brassica napus L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در کلزا (.brassica napus L) :

سال انتشار : 1381

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايران

تعداد صفحات : 9

در جوانه زنی بذر گیاهان زراعی اجزای سرعت جوانه زنی (GR)، درصد نهایی (تجمعی) جوانه زنی (FGP)، یکنواختی جوانه زنی (GU) و رشد هتروترفیک گیاهچه حایز اهمیت هستند. احتمال می رود میزان حساسیت این اجزا به تنش های محیطی از جمله تنش شوری متفاوت باشد. علاوه بر این، برای اصلاح گیاهان زراعی در جهت افزایش تحمل شوری در مرحله جوانه زنی شناخت میزان حساسیت هر یک از اجزا و تعیین حساس ترین جزء ضرورت دارد. از اینرو، این مطالعه به منظور بررسی واکنش اجزای جوانه زنی بذر کلزا به تنش شوری و طبقه بندی این اجزا از نظر درجه حساسیت انجام شد. آزمایش در پتری دیش به صورت روش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در شرایط آزمایشگاه به اجرا در آمد. سه پتانسیل اسمزی ایجاد شده به وسیله کلرور سدیم (صفر، -0.4 و -0.8 مگاپاسکال) سطوح فاکتور اول یعنی شوری و پنج رقم کلزا (طلایه، سرز، رجنت، کبرا ´ دبلیو. آ. و .پی.اف. 7045.91) سطوح فاکتور دوم یعنی رقم را تشکیل دادند. گرچه یافته ها حاکی از تاثیر معنی دار تنش شوری بر FGP,GU,GR ، طول گیاهچه و نسبت ریشه چه به ساقه (R:S) در سطح احتمال یک درصد بود ولی این اجزا به طور یکسان تحت تاثیر تنش شوری قرار نگرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، FGP متحملترین جزء و GR حساس ترین جز به تنش شوری بود. همچنین مشخص شد که حساسیت ریشه چه به تنش شوری بیش از ساقه چه می باشد. علاوه بر این، نتایج نشانگر عکس العمل متفاوت GR, FGP و GU ارقام کلزا به تنش شوری است در حالی که تغییرهای رشد گیاهچه و R:S تحت تاثیر شوری در ارقام کلزای مورد آزمایش نسبتا مشابه بوده است. در شرایط عدم تنش (شاهد) بیشترین (0.58) GR در رقم سرز مشاهده شد حال آنکه کمترین میزان کاهش GR نسبت شاهد (19.6 درصد ) در شرایط شوری شدید (-0.8 مگاپاسکال) مربوط به رقم رجنت بوده است. همچنین کمترین کاهش GR نسبت به شاهد در شرایط شوری متوسط (-0.4 مگاپاسکال) در پی.اف 7045.91 مشاهده گردید.

كلید واژه: کلرور سدیم، جوانه زنی، رقم، شوری، گیاهچه، کلزا

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

بررسي رابطه ي بين مکانيزم هاي حاکميت شرکتي و درماندگي مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي رابطه ي بين مکانيزم هاي حاکميت شرکتي و درماندگي مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

… دانلود …

بررسي رابطه ي بين مکانيزم هاي حاکميت شرکتي و درماندگي مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه ي بين مکانيزم هاي حاکميت شرکتي و درماندگي مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه ي بين مکانيزم هاي حاکميت شرکتي و درماندگي مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه ي بين مکانيزم هاي حاکميت شرکتي و درماندگي مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در حال حاضر بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند . واکنش سریع و درست در مقابل شرایطبسیار متغیر بازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن حاکم شدن وضعیترقابتی، بسیاری از شرکت های درمانده از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه را فراهمنموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت هارا پیش بینی کنند. از طرفی با گسترده شدن شرکت ها و مؤسسات مالی خطر جدایی مالکیت از مدیریت احساس می شود کهمی تواند شرکت را به سمت بحران مالی هدایت کند. در حقیقت با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران وسهامداران ایجاد می گردد .این تحقیق به بررسی رابطه ی بین معیارهای حاکمیت شرکتی و احتمال وقوع درماندگی مالی می پردازد. پژوهش حاضردر 81نمونه انتخابی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قلمرو زمانی 1386 تا 1392 و با استفاده از داده هایترکیبی و مدل رگرسیونی لجستیک انجام گرفته است. متغیر وابسته تحقیق حاضر، درماندگی مالی و متغیرهای مستقل استفاده شدهدر این پژوهش مکانیزم های حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و اندازه هیأت مدیره) می باشد. نتایج تحقیق، حاکی از وجود رابطهمستقیم و معنی دار اندازه هیأت مدیره با درماندگی مالی است در صورتی که بین مولفه مالکیت نهادی با درماندگی مالی رابطه ایوجود نداشت.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله محيط زيست و انرژي ايران

 مقاله محيط زيست و انرژي ايران

… دانلود …

مقاله محيط زيست و انرژي ايران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله محيط زيست و انرژي ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله محيط زيست و انرژي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله محيط زيست و انرژي ايران :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
سعیده شهریاری – کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، استاد دانشگاه آزاد مهدیشهر

چکیده:
در عصر حاضر با توجه به برنامه ی توسعه و پیشرفت کشورها و استفاده ی آنها از تکنولوژی جدید که موجبات آلودگی محیط زیست انسان، حیوان و گیاه را فراهم می آورد، از دهه ی 1970 مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست و خطرات ناشی از آن مورد توجه ملل جهان قرار گرفت. از آنجا که هدف از حفاظت محیط زیست پرهیز از آسیب رساندن به محیط طبیعی است. سازمان ملل متحد اقدام به تأسیس برنامه ی محیط زیست ملل متحد (unep) راجع به حفاظت از محیط زیست نمود. برنامه ی محیط زیست ملل متحد، هماهنگی فعالیت های مربوط به حل و فصل اولین نسل از مسائل زیست محیطی در چارچوب سازمان ملل متحد را برعهده گرفت. برنامه ی محیط زیست جهت نظارت و مدیریت توسعه ی پایدار و توسعه ی بیشتر قوانین محیط زیست بین المللی در راستای حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان است. محیط زیست هوهبتی الهی است که حفاظت از آن وظیفه ی بشر است. محیط زیست سالم در سلامت بشر تأثیرگذار است و بشر می بایست با بهره برداری مناسب از منابع زیست محیطی، نیازهای خودر ا تأمین کند. توسعه ی سطح آگاهی مردم به وسیله ی تبلیغات پوستری و رسانه ای در راستای حفاظت محیط زیست، حفاظت از درختان و محل های تفریحی جهت جلوگیری از آلودگی کمک بزرگی در حفظ محیط زیست می باشد. مسئولیت مدیریت محیط زیست برای افزایش کیفیت محیط و بهبود زندگی در درجه ی اول بر عهده هر فرد است. با وجود این، آن دسته از فعالیت های بشر که طوری برنامه ریزی شده است تا کمترین اثرات منفی را بر محیط زیست بگذارد، بهتر است به صورت گروهی توسط دولت های ملی و با همکاری آحاد ملت و در ن هایت توسط اجتماع بین الملل با همکاری از طرف دولت های ملی انجام گیرد.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله تحليل براساس مورد استفاده از کارکردهاي مديريت شبکه در مدل ONF SDN

 مقاله تحليل براساس مورد استفاده از کارکردهاي مديريت شبکه در مدل ONF SDN

… دانلود …

مقاله تحليل براساس مورد استفاده از کارکردهاي مديريت شبکه در مدل ONF SDN دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليل براساس مورد استفاده از کارکردهاي مديريت شبکه در مدل ONF SDN کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليل براساس مورد استفاده از کارکردهاي مديريت شبکه در مدل ONF SDN،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحليل براساس مورد استفاده از کارکردهاي مديريت شبکه در مدل ONF SDN :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
بابک دارابی نژاد – موسسه عالی مهر اروند، مهندسی تکنولوژی نرم افزار، آبادان
ارسام سمنگویی – موسسه عالی مهر اروند، مهندسی تکنولوژی نرم افزار، آبادان
علی قائیدی – موسسه عالی مهر اروند، مهندسی تکنولوژی نرم افزار، آبادان
نازنین ایلیاتی – موسسه عالی مهر اروند، مهندسی تکنولوژی نرم افزار، آبادان

چکیده:
شبکه تعریف شده نرم افزاری SDN، اخیراً در صنعت برتری بسیار بزرگی کسب کرده است که عمدتاً توسط شرکت های فناوری اطلاعات فعال در کاربردهای مراکز داده بوجود آمده است. به عنوان یک مورد استفاده خاص ما شبکه حامل مجازی شده که بین چندین مصرف کننده مشترک است را بکار می بریم. ما مدل SDN کنونی را به صورت تعریف شده از طریق بنیاد شبکه های باز ONF شامل پروتکل های Open Flow و پیکربندی Open Flow در نظر گرفته ایم. از طریق بحث مرحله به مرحله روند های لازم برای پیکر بندی و مدیریت شبکه مجازی شده، کاربرد پذیری مدل SDN فعلی را به همان صورت که توسط ONF تعیین شده است، تحلیل کردیم. در نتیجهف نقایص را شناسایی و ملحقات لازم برای مدل Open Flow SDN را پیشنهاد کرده ایم. ملحقات برجسته شامل ملاحظات بوت بندشبکه کنترل، به روز رسانی مدل کنترولر و SDN، از همه مهمتر ملحقات مدل داده مدیریت پیکر بندی Open Flow .

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله اثر مصرف بهينه نيتروژن در کاهش اثر تنش خشکي بر عملکرد دانه برخي ژنوتيپ‌هاي گندم نان ديم

مقاله اثر مصرف بهينه نيتروژن در کاهش اثر تنش خشکي بر عملکرد دانه برخي ژنوتيپ‌هاي گندم نان ديم

… دانلود …

مقاله اثر مصرف بهينه نيتروژن در کاهش اثر تنش خشکي بر عملکرد دانه برخي ژنوتيپ‌هاي گندم نان ديم دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر مصرف بهينه نيتروژن در کاهش اثر تنش خشکي بر عملکرد دانه برخي ژنوتيپ‌هاي گندم نان ديم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر مصرف بهينه نيتروژن در کاهش اثر تنش خشکي بر عملکرد دانه برخي ژنوتيپ‌هاي گندم نان ديم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر مصرف بهينه نيتروژن در کاهش اثر تنش خشکي بر عملکرد دانه برخي ژنوتيپ‌هاي گندم نان ديم :

سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 40

این پژوهش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به صورت کرت‌های دو بار خرد شده با دو زمان مصرف (کل نیتروژن در پائیز و 2/3 در پائیز و 1/3 در بهار) در چهار سطح نیتروژن (صفر، 30، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار) روی هفت ژنوتیپ گندم دیم در سه تکرار در سال زراعی 90-1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه به اجرا درآمد. صفات مختلف گیاهی مرتبط با تنش خشکی و تنش نیتروژن اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد شاخص حساسیت به تنش خشکی (SSI) مناسب‌ترین شاخص برای بررسی ارتباط بین تنش خشکی و مدیریت‌ نیتروژن بود. بر اساس این شاخص مصرف 30، 60 و 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار توانست شدت تنش خشکی را به ترتیب 55، 88 و 64% کاهش دهد که این نسبت‌ها معادل با افزایش به ترتیب 810، 1362 و 942 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه بود. در محدوده مصرف بهینه اقتصادی نیتروژن (0 = ND) شاخص حساسیت تنش خشکی به کمینه مقدار خود رسید ولی در مقادیر بالاتر (0 ND) از آن افزایش یافت، به طوری که در محدوده پائین‌تر 4/5 برابر محدوده بالاتر بود. با کاهش هر 10 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از مصرف بهینه اقتصادی نیتروژن، شاخص SSI،  افزایش0/15 افزایش و عملکرد دانه 171 کیلوگرم در هکتار کاهش یافت. نتایج نشان داد، برای تولید عملکردهای بیش از 2500 کیلوگرم در هکتار تیمار N60 و برای عملکردهای پائین‌تر از 1900 کیلوگرم در هکتار تیمار N30 مورد نیاز بود که برای محدوده 0> ND مصرف تقسیطی و برای ND>0 مصرف پائیزی مناسب بود. در محدوده مصرف بهینه اقتصادی نیتروژن (ND=0) زمان مصرف نیتروژن تاثیر معنی داری نداشت. شاخص میانگین حسابی (MP) چهار ژنوتیپ رصد، Cereal4، آذر 2 و اوحدی و شاخص SSI سه ژنوتیپ Cereal4, Cereal2 و رصد را متحمل ترین ژنوتیپ ها شناسایی کردند. در حالی که برای کاهش اثر تنش خشکی از طریق مصرف بهینه نیتروژن، ژنوتیپ های Cereal4، Cereal2 و رصد مناسب ترین ژنوتیپ ها شناخته شدند. نتایج این پژوهش نشان داد علاوه بر این که بین تنش خشکی و مدیریت مصرف نیتروژن اثر متقابل وجود دارد، با مدیریت بهینه مصرف نیتروژن نیز می توان شدت اثر تنش خشکی بر عملکرد گندم دیم را کاهش داد.