با رويکرد جو اخلاقي تبيين شادکامي کارکنان بانک صادرات استان مرکزي

با رويکرد جو اخلاقي تبيين شادکامي کارکنان بانک صادرات استان مرکزي

… دانلود …

با رويکرد جو اخلاقي تبيين شادکامي کارکنان بانک صادرات استان مرکزي دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد با رويکرد جو اخلاقي تبيين شادکامي کارکنان بانک صادرات استان مرکزي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي با رويکرد جو اخلاقي تبيين شادکامي کارکنان بانک صادرات استان مرکزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن با رويکرد جو اخلاقي تبيين شادکامي کارکنان بانک صادرات استان مرکزي :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت و پنجمين کنفرانس کارآفريني و نوآوري هاي باز

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با بررسی تاثیر جو اخلاقی بر شادکامی کارکنان بانک صادرات استان مرکزی در سال 1395 صورت گرفت. روش پژوهش براساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک صادرات استان مرکزی به تعداد 178 نفر بود. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 123 نفر در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده های جو اخلاقی از پرسشنامه استاندارد پژوهش وانگ و سیه ( 2012 ) با 21 گویه، و جهت سنجش شادکامی کارکنان از پرسشنامه شادکامی آکسفورد آرگایل و لو ( 1989 ) با 29 گویه صورت گرفت. پایایی این پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه بیش از 0.7 بدست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. برای محاسبه روایی از روایی سازه استفاده شد که نتاج بیانگر روا بودن ابزار تحقیق بوده است. (AVE> 0.5) داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار SmartPLS تحلیل و مدل نهایی ارایه گردید. نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی، بر مبنای شاخص های مقادیر قابل قبول و معنادار ضرایب مسیر، بارهای عاملی، واریانس تبیین شده و شاخص GOF بود. هم چنین نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار و مثبت فرضیه اصلی در قالب جو اخلاقی بر شادکامی کارکنان بانک صادرات استان مرکزی در اطمینان 99 درصد بود. تمامی فرضیات فرعی شامل؛ جو مراقبتی، جو حقوقی، جو قانونی و جو استقلال بر شادکامی کارکنان بانک صادرات استان مرکزی تاثیر مثبت و معنادار داشتند، اما در مورد تاثیر جو ابزاری، این تاثیر بصورت منفی و معنادار بوده است.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.