تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت

تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت

… دانلود …

تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت :

توضیحات:

تحقیق جامع رشته مدیریت با عنوان بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت جهان الکترونیک شهر یزد، در قالب فایل word و در حجم 116 صفحه.

بخشی از متن:

در دنای رقابت آمز امروز، بهره وری به عنوان ک فلسفه و ک ددگاه مبتن بر استراتژی بهبود مهمترین هدف فعالتهای کله آحاد جامعه را در برگرد. بهبود بهره وری، سازمان را تشکل مدهد که متواند همچون زنجری ک تفکر و جهانبن است مبتن بر بابردنتوان آفرنش و قدرت خلق و مزان استعداد تطبق و تلفق جامعه و سازمانها با تحوت اقتصادی، علم و فن جهان.فلسفه بهبود بهره وری در سازمانها موجب مشود نروی انسان بهتر بتواند فکر کند. تفکری که هدفگری آن به جای حال و گذشته، خلق و ساختن آنده است.

ط دو دهه اخر ضرورت اجاد و گسترش بخش بهره وری و مدرت فراگر و جامع بهره وری در سازمانها از اهمت بسزا برخوردار شده است.

مدرت بهره وری فراگر، بر اساس ذهنت و برنامهای استراتژک، توجه صحح به ارتقای اجاد زمنه مساعد برای بروز، انگزه نروی انسان، بهبود مهارتهای آنان با بازآموزی و آموزش و پرورش برای آنها خقت و استعدادها در سازمان، افزاش مزان پژوهش و توسعه، استفاده از علم و دانش در اداره امور و بهبود کفت محصول در جهت برقراری نظام برای اندازهگری، ارزاب، برنامهرزی و بهبود بهره وری در سازمان از طرق استفاده از سستم های مدرت تش مکند. با اجرای مدل بهره وری فراگر در سازمان است که مدر متواند مشکت و مسائل را تشخص دهد و مسائل پچده سازمان را بر اساس اطعات زم حل کند (طاهری، 1378).

تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت
فهرست مطالب:

تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت
فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسأله

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

1-4-2- اهداف فرعی

1-5- سوالات تحقیق

1-5-1- سوال اصلی

1-5-2- سوالات فرعی

1-6- فرضیه‌های تحقیق

1-6-1- فرضیه اصلی

1-6-2- فرضیات فرعی

1-7- روش تحقیق

1-8- جامعه و نمونه آماری

1-9- متغیرهای پژوهش

1-10- استفاده کنندگان ازنتیجه تحقیقات

1-11- روش جمع آوری

1-12- قلمرو تحقیق

1-12-1- قلمرو مکانی

1-12-2- قلمرو زمانی

1-12-3- قلمرو موضوعی

1-13- روش‌های تجزیه وتحلیل داده ها

1-14- تعریف واژه‌های کلیدی تحقیق

1-14-1- تعاریف مفهومی

1-14-2- تعاریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه

2-2- گفتاراول: سرمایه فکری

2-2-1- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری

2-2-1-1- سرمایه فکری از دیدگاه استوارت

2-2-1-2- سرمایه فکری از دیدگاه بونتیس

2-2-1-3- سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون

2-2-1-4- سرمایه فکری از دیدگاه بونتیس و هالند

2-2-1-5- سرمایه فکری از دیدگاه روس و همکاران

2-2-2- معرفی مدلهای مختلف سرمایه فکری

2-2-2-1- مدل ادوینسون و مالون

2-2-2-2- مدل بروکینگ

2-2-2-3- مدل روس و همکاران

2-2-2-4- مدل استوارت

2-2-2-5- مدل سالیوان

2-2-2-6- مدل بونفرر

2-2-2-7- مدل بونتیس

2-2-2-8- مدل هانس و لاواندال

2-2-2-9- مدل لین

2-2-3- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل‌های ارائه شده

2-2-3-1- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل ادوینسون ومالون

2-2-3-2- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل بروکینگ

2-2-3-3- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل روس و همکاران

2-2-3-4- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل استوارت

2-2-3-5- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل سالیوان

2-2-3-6- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل بونفرر

2-2-3-7- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بونتیس

2-2-3-8- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل هانس و لاواندال

2-2-3-9- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل لین

2-2-4- انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب

2-2-5- مدل های ارائه شده برای اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری

2-2-6- ویژگی‌های سرمایه فکری

2-2-6-1- دارایی‌های فکری

2-2-6-2- سرمایه انسانی

2-2-7- عناصرسرمایه فکری

2-2-7-1- سرمایه انسانی

2-2-7-2- سرمایه ساختاری

2-2-7-3- سرمایه رابطه ای

2-2-8- اندازه گیری 35

2-2-8-1 – اهداف اندازه گیری سرمایه فكری

2-2-8-2- دلایل توجه به اندازه گیری سرمایه فکری

2-2-8-3- منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری

2-3- گفتار دوم: بهره وری

2-3-1- تعریف بهره وری

2-3-2- تاریخچه بهره وری

2-3-3- اهمیت بهره وری

2-3-4- عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی

2-3-5- مهمترین عوامل مؤثر در كاهش بهره وری

2-3-6- شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمانها

2-3-6-1- ارتباط

2-3-6-2- تعهد

2-3-6-3- تداوم

2-4- چارچوب مفهومی پژوهش

2-5- پیشینه تحقیق

2-5-1- پیشینه تحقیق سرمایه فکری

2-5-1- 1- تحقیقات داخلی انجام گرفته در زمینه سرمایه فکری

2-5-1-2- تحقیقات خارجی انجام گرفته در زمینه سرمایه فکری

2-5-2- پیشینه بهره وری

2-5-2-1- تحقیقات داخلی انجام گرفته در زمینه بهره وری

2-5-2-2- تحقیقات خارجی انجام گرفته در زمینه بهره وری

2-5-3- تحقیقات انجام گرفته در زمینه سرمایه فکری و بهره وری

2-5-3-1- تحقیقات داخلی انجام گرفته در زمینه سرمایه فکری و بهره وری

2-5-3-2- تحقیقات خارجی انجام گرفته در زمینه سرمایه فکری و بهره وری

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه 50

3-2- روش انجام تحقیق 50

3-3- جامعه آماری 50

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری 51

3-5- ابزار جمع آوری داده ها 51

3-6- سؤالات تحقیق 52

3-6-1- پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری

3-6-2- پرسش نامه بهره وری

3-7- روایی ابزار سنجش

3-8- پایایی ابزار سنجش

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها

3-10- خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه

4-2- روش‌های آماری مورد استفاده

4-3- تحلل های آماری

4-3-1- تحلیل‌های آماری توصیفی

4-3-1-1- اطلاعات دموگرافیک

4-3-2- آمار استنباطی و آزمون فرضیه‌ها

4-3-2-1- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها (K-S) 64

4-3-2-2- بررسی وضعیت سرمایه فکری کارکنان شرکت جهان الکترونیک شهر یزد 65

4-3-2-3- بررسی وضعیت بهره وری کارکنان شرکت جهان الکترونیک شهر یزد 67

4-4- آزمون فرضیات پژوهش

4-4-1- فرضیه اصلی

4-4-1-1- برازش مدل رگرسیونی

4-4-2- فرضیات فرعی

4-4-2-1- بین بعد انسانی سرمایه فکری و بهره وری کارکنان ادره برق شهر یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

4-4-2-2- بین بعدساختاری سرمایه فکری و بهره وری کارکنان ادره برق شهر یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

4-4-2-3- بین بعد رابطه‌ای سرمایه فکری و بهره وری کارکنان ادره برق شهر یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

4-5- جدول معنی داری آزمون فریدمن در خصوص الویت بندی ابعاد سرمایه فکری

4-6- مدل معادلات ساختاری

4-7- تحلیل عاملی تأییدی متغییرهای تحقیق

4-8- تحلیل عاملی تأییدی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه

5-2- تحلیل توصیفی نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش

5-3- یافت تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت
فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 2-1: تعاریف منتخب سرمایه فکری

جدول 2-2: مدل‌هایی جهت اندازه گیری سرمایه فکری

جدول 2-3: تعریف‌های بهره وری

جدول 3-1: مؤلفه‌های سرمایه فکری

جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان

جدول 4-2: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان

جدول 4-3: توزیع فروانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان

جدول 4-4: توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخگویان

جدول 4-5: توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخگویان

جدول 4-6: توزیع فراوانی مربوط به وضعیت استخدامی پاسخگوبان

جدول 4-7: وضعیت توصیفی متغییر وابسته و ابعاد آن

جدول 4-8: نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته

جدول 4-9: آزمون میانگین یک جامعه سرمایه فکری

جدول 4-10: آزمون T یک نمونه‌ای سرمایه فکری

جدول 4-11: آزمون میانگین یک جامعه بهره وری

جدول 4-12: آزمون Tیک نمونه بهره وری

جدول 4-13: ضریب همبستگی بین بهره وری و سرمایه فکری

جدول 4-14: برازش مدل رگرسیونی بین سرمایه فکری و بهره وری

جدول 4-15: معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F

جدول 4-16: محاسبه معادله رگرسیون دو متغییر

جدول 4-17: همبستگی بین بعد انسانی سرمایه فکری با بهره وری

جدول 4-18: برازش مدل رگرسیونی بین بعد انسانی سرمایه فکری با بهره وری

جدول 4-19: محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F

جدول 4-20: محاسبه معادله رگرسیون بعد انسانی

جدول 4-21: همبستگی بین بعد ساختاری سرمایه فکری با بهره وری

جدول 4-22: برازش مدل رگرسیونی بین بعد ساختاری سرمایه فکری با بهره وری

جدول 4-23: محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F

جدول 4-24: محاسبه معادله رگرسیون بعد ساختاری

جدول 4-25: همبستگی بین بعد رابطهای سرمایه فکری با بهره وری

جدول 4-26: برازش مدل رگرسیونی بین بعد رابطه‌ای سرمایه فکری با بهره وری

جدول 4-27: محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F

جدول 4-28: محاسبه معادله رگرسیون بعد ارتباطی

جدول 4-29: آزمون فریدمن برای الویت بندی ابعاد سرمایه فکری

جدول 4-30: ابعاد سرمایه فکری بر حسب الویت

جدول 4-31: محدوده دامنه شاخص و خوبی برازش

جدول 4-32: برازش مناسب مدل بر اساس نرم افزار لیزرل

جدول 4-33: برازش مناسب مدل بر اساس نرم افزار لیزرل

جدول 4-34: برازش مناسب مدل بر اساس نرم افزار لیزرل

جدول 4-35: برازش مناسب مدل بر اساس نرم افزار لیزرل

جدول 4-36: برازش مناسب مدل بر اساس نرم افزار لیزرل

تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت
فهرست شکل ها:

شکل 2-1: طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوینسون ومالون

شکل 2-2: مدل سرمایه فکری بروکینگ 17

شکل 2-3: مدل شاخص سرمایه فکری روس و همکاران

شکل 2-4: طبقه بندی سرمایه‌های فکری روس

شکل 2-5: مدل سرمایه‌های فکری استیوارت

شکل 2-6: الگوی سرمایه فکری سالیوان

شکل 2-7: ارزش پویای سرمایه فکری بونفرر (2002)

شکل 2-8: چارچوب 4 بعدی IC-dval 22

شکل 2-9: مدل هانس و لاواندال1997 23

شکل 2-10: مدل لاواندال 1997 24

شکل 2-11: مدل سرمایه فکری بنتیس 31

شکل 2-12: مدل مفهومی پژوهش 43

تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت
فهرست نمودارها:

نمودار 4-1: توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخگویان

نمودار 4-2: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان

نمودار 4-3: توزیع درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان

نمودار 4-4: توزیع درصد فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخگویان

نمودار 4-5: توزیع درصد فراوانی مربوط به پست سازمانی پاسخگویان

نمودار 4-6: توزیع درصد فراوانی مربوط به وضعیت استخدامی پاسخگویان

نمودار 4-7: هیستوگرام سرمایه فکری کارکنان شرکت جهان الکترونیک شهر یزد

نمودار 4-8: هیستوگرام بهره وری کارکنان شرکت جهان الکترونیک شهر یزد

نمودار 4-9: هیستوگرام برآورده شدن مدل رگرسیون خطی

نمودار 4-10: هیستوگرام برآورد شدن مدل رگرسیون خطی

نمودار 4-11: هیستوگرام برآورد شدن مدل رگرسیون خطی

نمودار 4-12: هیستوگرام برآورد شدن مدل رگرسیون خطی

نمودار 4-13: مدل اندازه گری بعدهای سرماه فکری در حالت تخمن غر استاندارد

نمودار 4-14: مدل اندازه گیری بعد‌های سرمایه فکری در حالت تخمین استاندارد

نمودار 4-15: معنا داری ضرایب بعد‌های سرمایه فکری

نمودار 4-16: مدل اندازه گیری بعد‌های سرمایه فکری در حالت تخمین غیر استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم

نمودار 4-17: مدل اندازه گیری بعد‌های سرمایه فکری در حالت تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم

نمودار 4-18: معنا داری ضرایب بعد‌های سرمایه فکری در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم

نمودار 4-19: مدل اندازه گیری بعد‌های بهره وری در حالت تخمین غیر استاندارد

نمودار 4-20: مدل اندازه گیری بعدهای بهره وری در حالت تخمین استاندارد

نمودار 4-21: معنا داری ضرایب بعد‌های بهره وری

نمودار 4-22: مدل اندازه گیری بعد‌های بهره وری در حالت تخمین غیر استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم

نمودار 4-23: مدل اندازه گیری بعد‌های بهره وری در حالت تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم

نمودار 4-24: معناداری ضرایب بهره وری در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم

نمودار 4-25: مدل ساختاری پژوهش در حالت مفهومی

نمودار 4-26: مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین غیر استاندارد

نمودار 4-27: مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد

نمودار 4-28: مقایسه بار عاملی مؤلفه ها

ه‌های مرتبط با مدل پژوهش

5-3-1- فرضیه اصلی

5-3-2- فرضیه فرعی اول

5-3-3- فرضیه فرعی دوم

5-3-4- فرضیه فرعی سوم

5-4- بررسی وضعیت سرمایه فکری بین کارکنان ادره برق شهر یزد

5-5- پیشنهادها

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی

5-5-2- پیشنهاد‌هایی برای محققان آتی

5-6- محدودیت‌های پژوهش

منابع

پیوست ها

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.