بررسي اثربخشي فعاليتهاي آموزشي ترويجي در ارتقاي سطح دانش اعضاي تعاوني هاي توليدي کشاورزي استان سمنان

بررسي اثربخشي فعاليتهاي آموزشي ترويجي در ارتقاي سطح دانش اعضاي تعاوني هاي توليدي کشاورزي استان سمنان

… دانلود …

بررسي اثربخشي فعاليتهاي آموزشي ترويجي در ارتقاي سطح دانش اعضاي تعاوني هاي توليدي کشاورزي استان سمنان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي اثربخشي فعاليتهاي آموزشي ترويجي در ارتقاي سطح دانش اعضاي تعاوني هاي توليدي کشاورزي استان سمنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اثربخشي فعاليتهاي آموزشي ترويجي در ارتقاي سطح دانش اعضاي تعاوني هاي توليدي کشاورزي استان سمنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي اثربخشي فعاليتهاي آموزشي ترويجي در ارتقاي سطح دانش اعضاي تعاوني هاي توليدي کشاورزي استان سمنان :

سال انتشار : 1389

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تعاون

تعداد صفحات : 20

تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی فعالیتهای آموزشی ترویجی در ارتقای سطح دانش اعضای تعاونی تولیدی کشاورزی استان سمنان می پردازد. این تحقیق از نوع کاربردی است که به روش علی _ ارتباطی انجام شده است. متغیر وابسته، اثربخشی فعالیتهای آموزشی ترویجی در ارتقای سطح دانش اعضای تعاونی تولیدی کشاورزی و متغیرهای مستقل در پنج گروه شامل: ویژگیهای شخصی، اجتماعی، اقتصادی، فعالیتهای آموزشی ترویجی و زراعی تقسیم بندی شدند. جامعه آماری مطالعه شامل 3357 نفر از اعضای تعاونی تولیدی کشاورزی بوده که در دوره های آموزشی ترویجی شرکت کرده اند و بر اساس فرمول کوکران تعداد 209 نمونه پرسشنامه ها رابه طور صحیح تکمیل نمودند. شیوه اجرای تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه بود و روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظر متخصصان و استادان تعیین و پس از اعمال اصلاحات لازم و آزمون مقدماتی، ضریب آلفای کرونباخ 91 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Spss 16 استفاده شد. جهت تعیین تاثیر متغیرهای مستقل بروابسته از رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید.نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام حاكی از آن است كه متغیرهای نقشهای توسعه ای ترویج، منابع آموزشی، روش آموزشی و مراحل تولید محصول 53.8 تغییرات حاصل بر روی متغر وابسته دانش را تبیین كردند. همچنین با توجه به نتایج تحقیق می توان پیشنهاد داد كه مطالب و محتوای برنامه ها به صورتی طراحی و اجرا شود تا با مسایل و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فنی اعضای تعاونیها مطابقت داشته باشد و بتواند به آنها در حیطه کاری و تخصصی فعالیتشان در تعاونی کمک نماید. همچنین از اعضای تعاونیها و شرکت کنندگان در دوره ها در طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی ترویجی باید کمک گرفت تا هم اعضا با توجه به نیازهایشان در فرایند برنامه ریزی شرکت نمایند و هم روحیه همکاری و تشریک مساعی خود را که یکی از ارکان اساسی تشکیل تعاونیها می باشد، حفظ كنند.

كلید واژه: اثربخشی، آموزش، ترویج، دانش، تعاونی تولیدی کشاورزی، سمنان

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.