بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک

بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک

… دانلود …

بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک :

بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک

چكیده

كارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرآیند توسعه ی جوامع دارد.کسب و کارهای کوچک بهترین مآمن برای فعالیتهای کار آفرینانه است و این امر مستلزم آن است که صاحبان و کارکنان کسب و کارهای کوچک از مهارت ها و تواناییهای کارآفرینانه برخوردار باشند.بنابراین هدف از فایل حاضر بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی روی رشد شركتهای كوچك در شهر گلپایگان می باشد .نمونه آماری فایل حاضر شامل 60 شركت از شركتهای كوچك در شهر گلپایگان است، كه با استفاده از فرمول ککران به دست آمده است. ابزار گردآوری داده­ها در این فایل پرسشنامه می باشد.

مقدمه

كارآفرینی مفهومی عینی وعملی است كه همزمان با آغاز زندگی انسان بر روی زمین وتلاش برای كسب درآمد و تأمین مایحتاج زندگی پا به عرصه وجود گذاشته است . اما طرح این مقوله به عنوان یك مفهوم علمی سابقه ی چندانی ندارد ( سعیدی مهرآباد و مهتدی ، 1387 ، 2 ) .

كارآفرینی مقوله ی بسیارمهمی است كه بسیاری ازكشورهای توسعه یافته و درحال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و میدارند. دراین میان، یكی ازشاخه های اصلی كارآفرینی، كارآفرینی درسازمان است كه بدون شك سهم چشمگیری درتوفیق وتعالی سازمانها دارد( احمدپور ، 1383 ؛ 132 -135) .

تغییرات درمحصولات مكانیسم های بازار ، اغلب بدین صورت است كه سازمانها دست به بهره برداری از فرصتهایی می زنند كه دیگرسازمانها دنبال نمی كنند و گاه حتی از وجود آنها مطلع نیستند. دراین زمینه ، نوآوری نقش راهبردی و عمده را ایفا می كند ( كولینس و رام ، 2003 ، ص 5-7) [1] .


[1]- Collins & Ram

پاره ای از متن

راهبرد كارآفرینی سازمانی ( شركتی ) :

پیچیدگی، پویایی و تغییرات مستمر محیطی ، سازمانهای امروزی را ناگزیر از برنامه ریزی راهبردی و نگاه بلند مدت به آینده كرده است تا بر اساس آن در اهداف و برنامه های خود بازنگری كنند. از مفاهیم موجود در مطالعات راهبردی ، راهبرد كارآفرینی است . این راهبرد راههایی برای تجدید حیات و نوآورتر كردن سازمانهای موجود ارائه می كند . راهبرد كارآفرینی به شركت این امكان را می دهد تا در تصمیم گیریها نوآورتر ، خلاق تر و مسئولیت پذیرتر باشند ( رضوانی و همكاران ؛ 1389 ، 2 ) .

راهبرد كارآفرینانه مفهومی كلیدی در ادبیات كارآفرینی سازمانی و جلوه ی بارزی از كارآفرینی در سطح بنگاه است . نگاه به راهبرد كارآفرینانه در حال تبدیل شدن به یك منبع كلیدی مزیتهای رقابتی می باشد ؛ با وجود این اهمیت ، راهبرد كارآفرینانه به میزان كافی تبیین نشده است (همان منبع ، 6) .

هیت [1] بیان می كند كه "به سختی می توان تعریف دقیقی از راهبرد كارآفرینانه ارائه نمود.


[1] – Hitt

بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک
فهرست

چكیده: .1

فصل اول

كلیات فایل. 2

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مساله 5

1-3 اهمیت و ضرورت فایل………………..6

1-4 چارچوب نظری. 7

1-5 فرضیات.. 9

1-6 اهداف فایل. 9

1-6-1 هدف كلی. 9

1-6-2 هدف فرعی. 9

1-7 قلمرو فایل. 10

1-7-1 قلمرو موضوعی…………..10

1-7-2 قلمرو مكانی. 10

1-7-2 قلمرو زمانی. 10

1-8 تعاریف مفهومی. 10

1-9تعاریف عملیاتی……………………….11

فصل دوم

مروری بر ادبیات فایل. 12

2-1 مقدمه 13

2-2 كارآفرینی سازمانی : 14

2-3 اهمیت و ضرورت كارآفرینی در سازمان و شركتها : 15

2-4 رفتار كارآفرینانه : 16

2-5 مهارتهای كارآفرینی. 17

2-5-1 مهارت شخصی. 17

2-5-2مهارتهای مدیریتی. 17

2-5-3 مهارتهای فنی. 17

2-6 راهبرد كارآفرینی سازمانی ( شركتی ) 18

2-7 موانع و محدودیتهای كارآفرینی. 19

2-8 عوامل موثر بر كارآفرینی سازمانی ( شركتی ) 22

2-8-1 عوامل ساختاری كارآفرینانه 22

2-8-2 عوامل رفتاری كارآفرینانه 22

2-8-3 عوامل زمینه ای كارآفرینانه 22

2-9 ساختار شركتهای های كارآفرین. 22

2-10 ویژگی های شركت های كارآفرین. 23

2-11 الگوهای شركتهای كارآفرین. 24

2-11-1 الگوی كارآفرینی سازمانی كورنوال و پرلمن. 24

2-11-2 الگوی كارآفرینی سازمانی كوراتكو و نافزیگر. 25

2-11-3 الگوی كارآفرینی سازمانی اكهلس و نت.. 26

2-12 گرایش كارآفرینی ( جهت گیری كارافرینانه ) 26

2-13 فرهنگ سازمانی و نوآوری. 27

2-14 نوآوری. 29

2-14-1 انواع نوآوری. 30

2-14 -2 مراحل نواوری. 32

2-15 ریسك پذیری. 34

2-16 پیشینه فایل………………………. 37

2-16-1فایلات داخلی…………………………….38

2-16-2 فایلات خارجی. 38

فصل سوم

روش‌ اجرای فایل. 40

3-1 مقدمه 41

3-2 روش فایل. 41

3-3 جامعه مطالعاتی. 42

3-3-1حجم نمونه…………..42

3-4 روش جمع آوری اطلاعات.. ..43

3-5 روایی و پایایی پرسشنامه 44

3-5-1 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه 44

3-5-2 تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 44

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 46

3-6-1 مفروضات در كاربرد آزمون همبستگی خطی. 46

3-6-2 آزمون دوربین واتسون. 46

3-7 بررسی نرمال بودن داده ها 49

3-7-1 آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف.. 49

3-7-2- تجزیه وتحلیل رگرسیون …………… 50

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها 51

4-1 مقدمه‏ 52

4-2 نتایج توصیفی فایل. 52

4-3 تحلیل داده‌ها 55

4-3-1 آزمون دوربین واتسون. 55

4-3-2 آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف.. 56

4-4 بررسی فرضیه های فایل. 56

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 64

5-1 مقدمه 65

5-2 نتیجه گیری فرضیات.. 65

5-2-1 فرضیه 1. 65

5-2-2 فرضیه 2. 66

5-2-3 فرضیه 3. 66

5-2-4 فرضیه 4. 66

5-3 پیشنهاد مبتنی بر فایل. 67

5-4 پیشنهاد به محققین آتی. 69

پیوست ها 71

منابع و ماخذ 79

منابع فارسی: 80

منابع لاتین: 82

Abstract: 84

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.