پهنهبندي خاک و بررسي کيفي آبهاي سطحي در مناطق معدني ؛ منطقهموردمطالعه: معدن مس ميدوک

پهنهبندي خاک و بررسي کيفي آبهاي سطحي در مناطق معدني ؛ منطقهموردمطالعه: معدن مس ميدوک

… دانلود …

پهنهبندي خاک و بررسي کيفي آبهاي سطحي در مناطق معدني ؛ منطقهموردمطالعه: معدن مس ميدوک دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پهنهبندي خاک و بررسي کيفي آبهاي سطحي در مناطق معدني ؛ منطقهموردمطالعه: معدن مس ميدوک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پهنهبندي خاک و بررسي کيفي آبهاي سطحي در مناطق معدني ؛ منطقهموردمطالعه: معدن مس ميدوک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پهنهبندي خاک و بررسي کيفي آبهاي سطحي در مناطق معدني ؛ منطقهموردمطالعه: معدن مس ميدوک :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

آلودگی آب یک مشکل بزرگ جهانی است که به یک ارزیابی مداوم و تجدیدنظر در سیاست منابع آبی در همه ی سطوح احتیاج دارد. همواره بهاین مسئله اشارهشده است که آلودگی آب، علت مرگومیر افراد زیادی در سراسر جهان است. رشد سریع جمعیت، پیشرفت صنایع معدنی وکارخانهها صنعتی و متناسب با آن نیاز فزاینده به منابع آب، لزوم توجه بیشازپیش به منابع آب و جلوگیری از آلوده شدن آنها بهویژه از طریقمعادن صنعتی را میطلبد. آلوده شدن آبهای سطحی در مناطق معدن خیز به آلایندههای صنعتی معادن و فراوردههای آنها، موجب اهمیتپیدا کردن موضوع کیفیت این آبها شده است… فعالیتهای معدنی، یکی از مهمترین، گستردهترین و فراگیرترین فعالیتهای بشر هستند کهدرواقع تأمینکنندهی مواد اولیهی موردنیاز برای شروع چرخهی فعالیت صنعت هستند. استان کرمان در ایران نیز، یکی از مناطق پر پتانسیلازنظر وجود مواد معدنی نظیر مس است. علاوه بر این، کرمان ازنظر اقلیمی در کمربند گرم و خشک قرار دارد و همواره با بحران جدی کمبودمنابع آب روبروست. ازاینجهت است که پایش دقیق فعالیتهای معادن این استان و جلوگیری از انتقال بیشازحد آلودگی به این منابع ضروریبه نظر میرسد. در این تحقیق نیز، معدن مس میدوک در نزدیکی شهرستان شهربابک استان کرمان موردمطالعه قرارگرفته است. ما سعی کردهایمتا با شناسایی عناصر و فلزات سنگین آلودهکنندهی خاک و جریان آبهای سطحی محدودهی معدن مس میدوک و همچنین اندازهگیری دقیقهر یک از این عناصر، از تأثیر فعالیت این معدن بر روی منابع آبهای سطحی دشت شهربابک آگاه شویم. این مهم با انجام نمونهگیریهای متعدداز خاک و جریان آب سطحی و آب باران منطقه با آزمایش بهصورت جذب اتمی بر روی آنها به دست آمد.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.