رابطه نگرش مذهبي با هوش هيجاني دانشآموزان

رابطه نگرش مذهبي با هوش هيجاني دانشآموزان

… دانلود …

رابطه نگرش مذهبي با هوش هيجاني دانشآموزان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه نگرش مذهبي با هوش هيجاني دانشآموزان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه نگرش مذهبي با هوش هيجاني دانشآموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه نگرش مذهبي با هوش هيجاني دانشآموزان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي، جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

تحقیقات نشان میدهد بهبود وضعیت مذهبی در افزایش هوش هیجانی و مهارتهای درون فردی و بین فردی نقش مهمی ایفا میکند. اینمطالعه نیز با هدف بررسی رابطه وضعیت مذهبی و هوش دانشآموزان دبیرستانی شهر اردبیل اجرا شد. روش تحقیق حاضر از نوعهمبستگی و جامعه آماری آن نیز دانشآموزان دبیرستانی شهر اردبیل بود. حجم نمونه 350 دانشآموز دختر و پسر بود که با روش نمونهگیری طبقهای نسبی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه وضعیت مذهبی محقق ساخته و پرسشنامه هوش هیجانیبار اون مورد استفاده قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون ، – t مستقل و رگرسیون چندگانهاستفاده گردید.نتایج نشان داد که بین وضعیت مذهبی و هوش هیجانی دانشاموزان رابطهی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین ازبین مؤلفههای وضعیت مذهبی، عمل مذهبی و اعتقاد مذهبی، بیشترین رابطه را با هوش هیجانی نشان داد. بین سهلگیری مذهبی،سخت گیری مذهبی و هوش هیجانی رابطه معناداری بدست نیامد. از بین مولفههای هوش هیجانی نیز به ترتیب حل مسئله، کنترلاحساسات،خوش بینی، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری و عزت نفس بیشترین رابطه را با وضعیت مذهبی دانشآموزان داشت. با توجه بهنتایج تحقیق حاضر می توان گفت که مذهب، نقش عملی در سلامت روانی دانشآموزان دارد

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.