مقاله اثر داروي گياهي آيمود برتوليد نيتريک اکسايد در سلولهاي ميکروگلياي ملتهب

 مقاله اثر داروي گياهي آيمود برتوليد نيتريک اکسايد در سلولهاي ميکروگلياي ملتهب

… دانلود …

مقاله اثر داروي گياهي آيمود برتوليد نيتريک اکسايد در سلولهاي ميکروگلياي ملتهب دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر داروي گياهي آيمود برتوليد نيتريک اکسايد در سلولهاي ميکروگلياي ملتهب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر داروي گياهي آيمود برتوليد نيتريک اکسايد در سلولهاي ميکروگلياي ملتهب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر داروي گياهي آيمود برتوليد نيتريک اکسايد در سلولهاي ميکروگلياي ملتهب :

مقدمه

سلولهای میکروگلیا، سلولهای ایمنی مستقر در سیستم عصبی مرکزی هستند که وظیفه تنظیم ایمنی طبیعی و دخالت در پاسخهای ایمنی سیستم عصبی مرکزی را بر عهده دارند. در مغز بالغ سالم میکروگلیا در حالت استراحت دیده می شود که با خصوصیاتی چون جسم سلولی کوچک، استطاله های منشعب وبیان کم آنتی ژنهای

سطحی همراه است. در پاسخ به آسیب مغز، ایسکمی و محرکهای التهابی چون سیگنالهای میکروبی، پروتئینهای پاتولوژیکی، ATP خارج سلولی و فاکتورهای سرمی، سلوهای میکروگلیا فنوتیپ فعال به خود گرفته، قادر به تکثیر، سنتز نیتریک اکساید((NO، مهاجرت به محل آسیب دیده، فاگوسیتوز بقایای سلولی و ترشح فاکتورهای قابل

242

مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 3، 1392

انتشار همچون سیتوکین ها، کموکاین ها، فاکتورهای تروفیک و میانجیگرهای التهابی اسید چرب مثل آراشیدونیک اسید، پروستاگلاندین های D2، E2 و F2،

فاکتور فعال کننده پلاکتها، ترومبوکسان B2 و لوکوتری ان

B4 می باشند .(3)

بسیاری از عوامل محرك سلولهای میکروگلیا و همچنین دسته وسیعی از آسیبهای نورولوژیکی و بیماریها با القای
iNOS و تولید NO مرتبط است(.(3 القای iNOS

درسلولهای میکروگلیا، توسط اندوتوکسین LPS مشتق شده از دیواره باکتریهای گرم منفی که به عنوان اولین عامل محرك قوی سلولهای میکروگلیا در مقالات علمی مطرح شد و نیزتوسط سیتوکین های معینی همچون اینترفرون گاما((INF-، فاکتور نکروز تومور آلفا((TNF- یا اینترلوکین یک آلفا (IL-1) که از طریق گیرنده های مشخصی در غشای پلاسمایی عمل می کنند، صورت می پذیرد 3) و .(4 همچون سایر سلوهای میلوئید، سلولهای میکروگلیا با آزاد کردن مقدار زیادی از سیتوکین ها، کموکاین ها، گونه های فعال اکسیژن((ROS، پروتئازها و نیتریک اکساید((NO به LPS پاسخ می دهند. این اثرات از طریق رسپتورهای TLR4، عضوی از خانواده TLR

میانجیگری می شود 3) و .(9 به نظر می رسد آنزیم iNOS

که وظیفه سنتز NO در سلولهای میکروگلیا را عهده دار است، طی پاسخهای التهابی توسط فاکتور نسخه برداری

NF-B تنظیم می شود. اتصال LPS به رسپتور خود منجر به تخریب و آزاد شدن سریع مهار کننده این فاکتور یعنی

IB شده، و انتقال NF-B به داخل هسته منجر به تنظیم بیان بسیاری از ژنهای درگیر در فرایند التهاب از جمله

iNOS می شود. نیتریک اکساید سنتز شده در نتیجه فعالیت این آنزیم به عنوان یک رادیکال آزاد قوی و با عملکرد یک پیامبر ثانویه مهم باعث پیشبرد وقایع التهابی می شود(.(8
نیتریک اکساید ضمن اینکه به عنوان یک گشاد کننده عروق و نیز یک نوروترانسمیتر می باشد، در غلظتهای بالاتر با تشکیل پراکسی نیتریت و نیتروزیل دار کردن

پیامبر های سیگنال سلولی در تنظیم روند التهاب مؤثر است .(7) بنابراین ضمن اینکه NO دارای نقش فیزیولوژیکی در سیگنال سلولی نورونی است، اماسنتز بیش از حد آن باعث ایجاد بیماریهای نورودژنراتیو می شود

.(14)

داروی نوظهور آیمود با منشاء گیاهی، ترکیبی از سلنیوم، کاروتن و فلاونوئیدهاست. با توجه به اثرات این دارو در کاهش میزان فاکتور نکروز تومور آلفا (TNF-)، اینترفرون گاما (INF-) و اینترلوکین 2) (IL-2)2 و (11، بررسی اثرات این دارو در کنترل میزان نیتریک اکساید تولید شده توسط سلولهای ملتهب میکروگلیا، می تواند نتایج رضایت بخشی به همراه داشته باشد.

مواد و روشها

کشت سلولهای میکروگلیا: در کشت سلولهای میکروگلیا از روش (5) Giulian & Baker استفاده گردید. کشت پرایمری سلولهای میکروگلیا با استفاده ازمغز موشهای صحرایی نوزاد 1 تا 4 روزه نژاد wistar انجام گردید. ابتدا پرده مننژ ازبافت کورتکس جدا شد و پس از خرد کردن سلولها به روش مکانیکی، سوسپانسیون سلولی حاصل به نسبت یک نیمکره در هر فلاسک (فلاسکهای 25cm2، (Nunc، داخل محیط کشت Dulbecco’s ) DMEM ( Modified Eagle’s Medium حاوی 10 درصد ) FCS (Fetal Calf Serum قرار داده شد. سپس فلاسکها به مدت دو هفته در انکوباتور با دمای 37 درجه سانتی گراد و رطوبت مناسب و نیز میزان 5 درصد CO2 قرار گرفتند. در فواصل 5 روز، محیط رویی سلولها حذف و توسط محیط کشت سرم دار جدید جایگزین گردید. پس از گذشت حدود 10تا 14 روز از زمان کشت، انواع مختلفی از سلولهای عصبی شامل نورونها و گلیاها (آستروسیت ها، الیگودندروسیت ها و میکروگلیا) درسطح فلاسک قابل رویت بودند )(1)شکل .(1

243

تیمار سلولها توسط LPS
مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 3، 1392

شکل -1 سلولهای میکروگلیا با جسم سلولی گرد و شفاف که بر سطح

سلولهای آستروسیت نوع اول قرار گرفته اند. (میکروسکوپ فاز

کنتراست، بزرگنمایی (200

شکل-2 سلولهای میکروگلیا یک هفته پس از کشت میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

خالص سازی سلولهای میکروگلیا: جداسازی این سلولها بر اساس قدرت چسبندگی به سطح بستر است. با توجه به اینکه از میان سلولهای گلیا، سلولهای میکروگلیا دارای قدرت چسبندگی بالاتری هستند((16، لذا در مواجهه با تریپسین همچنان متصل به کف بستر باقی می مانند در صورتی که سایر سلولهای گلیا ( آستروسیت ها و الیگودندروسیت ها) به صورت یک صفحه جدا می گردند.

در این روش ابتدا سطح فلاسک توسط بافر هنکس شستشو داده شد و سپس به نسبت 1 به 4 محیط کشت
DMEM و تریپسین 0/25 درصد (16) استریل به فلاسکها

اضافه گردید و به مدت 30 دقیقه در انکوباتور قرار داده شد.

پس از این مدت سلولهای دیگر به شکل ورقه ای از کف فلاسک جدا می گردند که این ورقه سلولی حاوی آستروسیت ها و الیگودندروسیت ها می باشد. در حالی که سلولهای میکروگلیا همچنان به سطح فلاسک چسبیده باقی می مانند(.(1 برای جدا کردن سلولهای میکروگلیا از سطح فلاسک، از Cell scrapper استفاده گردید. پس از رنگ آمیزی و شمارش ( حدود 10000 سلول در هر ول)،

سلولهای میکروگلیا داخل پلیتهای 96 تایی کشت داده شده و به مدت 24ساعت داخل انکوباتور انکوبه شدند.

و داروی آیمود: برای تیمار

سلولها از محلول ) LPS تهیه شده از شرکت دارویی سیگما) با غلظت 1g / ml در محیط کشت DMEM
استفاده گردید. پس از تهیه رقتهای مورد نیاز – 1/2000) (1/50 از داروی آیمود (با استفاده از آیمود و محیط کشت

(DMEM، جهت فعال سازی سلولها ازLPS استفاده گردید و سپس تیمارآنها توسط داروی آیمود صورت گرفت.

اندازه گیری میزان نیتریک اکساید: پلیتهای 96 تایی حاوی سلولهای میکروگلیا پس از تیمار به مدت 24 و 48
ساعت در انکوباتور قرار گرفتند و پس از گذشت این مدت، از انکوباتور خارج گردیده، ابتدا حدود 60
ماکرولیتر از سوپ سلولی از پلیتهای مذکور خارج و به ویالهای 1/5ml منتقل گردید و پس از سانتریفیوژ به مدت

10 دقیقه و دور 1500RPM، حدود 50l از آن داخل پلیتهای 96 تایی دیگری انتقال داده شدند. سپس حدود l

50 معرف Griss (تهیه شده از شرکت دارویی سیگما) به هر ول اضافه گردید و میزان جذب توسط دستگاه الایزا ریدر((Microplate reader labsystem multiscan و در طول موج (16 ) 540 nm مورد بررسی قرار گرفت.

244

مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 3، 1392

شکل-3 سلولهای میکروگلیا پس از حذف سایر سلولها با استفاده از روش آنزیمی
میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

شکل-5 تست MTT سلولهای میکروگلیا در حضور LPS و

محیط کشت DMEM پس از 48 ساعت میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

شکل -7 سلولهای میکروگلیا تیمار شده باLPS و رقت 1/1500 آیمود پس از 48 ساعت میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

245

شکل-4 اثر (1g / ml )LPS بر سلولهای میکروگلیا میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

شکل-6 سلولهای میکروگلیا تیمار شده با LPS و رقت1/50 آیمود
میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

شکل -8 سلولهای میکروگلیا تیمار شده

با LPS ورقت 1/2000 آیمود پس از 48 ساعت میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 3، 1392

شکل -9 تست MTT سلولهای میکروگلیا در حضورLPS شکل -10 تست MTT سلولهای میکروگلیا در محیط
و رقت 1/2000 آیمود پس از 48 ساعت کشت DMEM و FCS پس از 48 ساعت
میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200 میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

اشتراک‌گذاری:

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.