مقاله شريك بودن الزامات منبع

 مقاله شريك بودن الزامات منبع

… دانلود …

مقاله شريك بودن الزامات منبع دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شريك بودن الزامات منبع کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شريك بودن الزامات منبع،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شريك بودن الزامات منبع :

شریك بودن الزامات منبع

اسم جهانی فضا : دادههای قابل دسترسی به منابع مو جود oosa باید قادر باشند كه مو جوئدهای oosa الی دیگر ار با موضوع روشن وبه قید امنیت كافی بدون وابستگی زیاد به محل یا همتا سازی دست یابند .

• تاسیسات metadafa: مهم برای كشف ،طب كردن ، موجودهای ردیابی آن بایدممكن ابشد كه بای دسترسی و تكثیرآن ،تراكم ،ومدیریت موجود matadade درعرض محدود یتها ی اداری را اجازه می دهند .
• خودمختاری محل :مكانیزها برای دست یافتن منابع درعرض پایگاه ها در حالیكه به كنترل محلی نیاز داشته باشند .
• منبع مصرف داده : مكانیز های وطرحهای كلی و استاندارد برای جمع آوری و مبادله مصرف منابع مانندمصرف داده در عر ض سازمانها به منظورحسابداری یا صورت می باشد .
2 . 3 بهینه سازی
بهینه سازی به فنهای سابق منابع به طور مو ثری اشاره یم نماید كه مصرف كننده الزامات تا مین كننده را تضمین بدهد. بهینه سازی به هر دو تا مین كننده ها Supply –Side ( مصرف كننده ها ) Consume –Side منابع و تاسیساتی خواستار می باشد. Supply –Side یك وضعیت عادی از بهینه سازی ددر بهینه سازی منابع می باشد . برای مثال : تخصیص منابع برای تا مین كردن فیلم نامه ها و بد ترین وضعیت ( مثال : بارپیش بینی شده بالاترین پشتیبانی علیه گسیختگی ها ) و نجر شدن منابع بدون سود و بهره برداری است .

بهره برداری منبع توسط تخصیص منابع مو جود مانند ذخیره پیشرفته منابع با یك دوره ی زمانی محدود و اشتراكی از منابع پشتیبانی بهتری شده است .
بهینه سازی Demandside باید قادر باشد تا نوع های گوناگونی از workload شامل تقاضای گونا گون بتواند تا مشكل را پیش بینی بكند. یك نیاز مهم در این عرضه توانایی به میزان حق تقدم workload به منظور انجام اهداف خدمت رسانی است . مكانیزهای برای بهره برداری منابع ردیابی ، شامل بخش بررسی وواقعه نگاری برای تخصیص منابع تغییر و به مقرر داشتن منابع بر حسب تقاضا لازم به بهینه سازی Demandside می باشد .
4 . 2 كیفیت خدمات ) QOS)
خدماتی مانند اجرا كاروتاسیسات داده باید QOS agreed-upon را فرا هم نماید . اهمیت كلیدی QOS بعدها شامل می شود اما محدود به قابلیت دسترسی ، امنیت‌، عملكرد نیست QOS انتظار استفاده نمدن قابل ملا حظه را نشان می دهد .

الزامات مورد نیاز QOS
• موفقتنامه خدمات سطح QOS توسط این موافقتنامه ها نشان داده خواهد شد كه توسط متذكر شدن بین خدمات تقاضا و تامین كردن ان قبل تر از اجرا ا تاسیس شده اند. مكانیزمهای استاندارد فراهم شده اند تا مو افقتنامه را ایجاد كنند و موفق شوند .

• مهاجرت این امكان را برقرار می سازد تا تاسیسات مهاجرت یا كاربرد workload ( كارها) در تمام مدت فراهم كند . حتی وظایفی مثل تن ظیم برنامه و مقررداشتن كنترل كار وبه كار گیری استثناء در كارها را پشتیبانی نماید زمانیكه كار برروی تعداد زیادی منابع نامتجانس توزیع شده است . اینها لزومات اجرای شغل را شامل می شوند.

• پشتیبانی برای انواع گوناگون كار پامل پشتیبانی كارها ساده و كارهای پیچیده مانند workload وتاسیسات مركب باید باشند .
• مدیریت شغل ضرورت توانا بودن در انجام كارها درتمام مدت است تا موفق بشوند كارها را با سطح مشتركهای قابلیت اداره پشتیبانی بكنند .و این سطح مشتركهای باید با نوع گوناگون گروه بندی های كارها كار بكنند تا workload بكار بیاید . مكانیز یهای هم وجو د داشته برای كنترل نمودن اجرای كار شخصی تا بتواند به خوبی هماهنگ سازی كند یا تاسیسات را طراحی نماید .
• زمانبندی . توانایی كه مبنی بر كارهایی كه چنینی اطلاعاتی را زمان بندی كند و اجرا كند به طوریكه حق تقدم در این كار را مشخص كند و تخصیص جاری منابع نیز مورد نیاز باشد . ان هم نیاز مند این است كه مكانیز مها برای تنظیم برنامه در عرض محدود های اداری چند گانه استفاده نمودن برنامه كنند .

• منبع تووشه و تهیه : فرآیند پیچیده در تخصیص منابع استقرار و شكل خود كار می آید كه ممكن می باشد نا كاربرد لازم داده به منابع و در ایجاد پیكره بندی انها به صورت خودكار در صورتیكه استقرار لازم وپیكره بندی های محیطی مانند os موضع بگیرد و میان اخزار محیط را آماده كند . هم اكنون این ممكن را هرنوعی در تهیه منابع برای مثال شبكه یا منابع داده می شود .

سرویس داده ها :
دسترسی كار امد و به حركت در اوردن كمیتهای بزرگ در بیشتر داده ها ومیدانها ی زیاد تری در علم و فن آوری نیاز داشته اند . باضافه شریك بودن داده مهم است برای امكان دسترسی به اطلاعات در پایگاه وداده ها كه ذخیره شده سات و به طور مستقل ادااره شده اند . در مساحتهای ضبط اسنادو اوراق داده ها ومدیریت داده این الزامات ضروری است .
الزامات تاسیسات داده :

دسترسی داده :
• دسترسی آسان و كار آمد به نوعهای گوناگون داده ( مانند): پایگاه داده وآب و ده ها) مستقل از محل فیزیكی اثر بستگی دارد .یا بوسیله چشمه ی داده هاو به طور خلاصه نهفته باشد . مكانیز یهایی هم برای حقوق دسترسی كنترل نمودن در تراز های متفاوت از دانه دانه بودن آنها ست.
• ثبات داده : oosa تضمین بكند كه ثبات چه موقع حفظ می شود یاد اده تكرار شده كی تعدیل شده است .
• داده سماجتی: داده وانجمن ان metadata خودش برای عمر كامل خود حفظ خواهد شد و باید ممكن باشد كه سماجت چند گانه مدلهای درآن بكار رود .
• پیوستگی داده : oosa می بایست تا فراهم كند مكانیز مهایی برای تلفیق كردن نا متجانی داده ها كه به صورت یك سازمان در بیاید و آن ار توزیع كند .

7 .2 امنیت :
ایمن سازی نحوه ی دسترسی و كنترل نمودن تاسیسات توسط معاهده ای امنیتی نیازمند می شود برای شان بدست اوردن برنامه های مورد نیاز و استقرار در انها به سوی یك دستگاه grid ممكن می باشد اثبات و به اجازه نیاز پیدا كنند . همچنینی شریك بودن منابع توسط استفاده كننده ها نوعی مكانیز انزوا نیازمند است . با ضافه استاندارد مكانیزههای مطمئن نیاز داشته اند كه موضع گیری دستگاههای grid زمانیكه پشتیبانی امنی resource-shavig را در عرض محدوده های ادرای انجام برسانند.

الزامات امنیتی:
• شناسایی و اجازه :
• مكانیز ههای شناسایی تا زمانیكه به هویت فردها نیازمند باشد و تاسیساتی تاسیس شوند تا مین كنند گان خدمات باید مكانیزمهایی به انجام رسانیده را به خدمت گرفته و به مرحله ی اجرا برسانند . دستگاه grid می بایست كه هر محدوده امنیت را برقرار سازد وممكن است استفاده كنند گان از این امنیت برخوردار باشند ومی بایست كه مدلهای كنتترل دسترسی گوناگونی برای اجرا داشته باشد .
• زیر سازه های امنیت چند گانه : بهره برداری گسترده یك لازم است كه به طور ضمنی بیان می كند كه بازیر سازه های امنیت چند گانه ادغام بشود oosa احتیاج دارد كه

• راه حل های امنیت محیطی :
• ممكن است منابع دست نیافتنی در عصر مرزهای سازمانی به صورت اجبار باشد . oosa استاندارد ومكانیزمهای مطمئن نیاز دارد كه موضع گیری در سازمانها زمانیكه امكان cross-domain اثر متقابل بدون محافظت می باشد .
• برای مثال : در یك محیطی تهیهو محاسبه مجموعه منابع به خاطر استفاده از انها بوسیله یك در خواست ممكن است اگر در گذشته زمان و ارضای الزامات در خواستها تغییر بكند و همچنینی موافقتنامه ممكن است موقتاً كسب نابع دور مورد نیاز باشد .بطور مشابه كه به گسیختگی های پیس بینی نشده پاسخ بدهد وتضمین اینكه منابع كشف،و در دسترس و بابهره برداری جدید

واجرای كاربر روی منابع باشد . موضوع دیگر این است كه ااحتیاجات در خواست های عادی نیاز به كنترل دارد و تا زمانیكه فعالانه ان را تكمیل یا به ان پاسخ دهد .
2 . 4 . 3 .نزدیك شدن
یك مجموعه تاسیسات EMS از راه حل چند گانه تشكیل شده ومولفه ها قابل تعویض اند و تجزیه می شوند . استفاده متفاوت از موارد ممكن لاست زیر مجموعه های متفاوت از این تاسیسات را به كاربرد تامین كننده ها منابع را فراهم می كنند . واحد پردازشگر، دیسك ، داده، حافظه و; مصرف كننده ها آنها را در منابع به كار می گیرند . برروی تقاضا ابزار مثل workload دستگاه مدیریت و دستگاههای workload هستند شكل 4 انعكاس یك قاب بندی عام است.
وحتی علیهذا. اینده ما BLAST به عنوان مثالی شرعی به كار می بریم .

به طور مثال به فر مز اینكه یك استفاده كننده می خواهد كه یك برنامه میراث را اجرا كند . در محیط های در خواستی وصنایع چنانچه مسئله نشانی ها به طور رسمیEMS با اجرا از كار شامل مدیریت مد زندگی و تهیه پایه و اساس انها متحد است . این مسئله ها را شامل می شود اما محدود به اینها نیست .

كشف محلها برای اجرای دواطلب ، محلها درچه چیزی هستند كه یك واحد كاری می تواند ان را به اجرا برساند برای اینكه انها محدودیتهای منابع ثل حافظه ، پردازشگر ونوع دوتایی كتانی نه های در دسترس جواز یم دهند و داده های بالا دارای چه محدودیتهایی هستند و در محل های دواوطلب در مجموعه ای این محلها اجرا ممكن خواهد بود ؟

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.