مقاله در مورد قانون ايمني ترافيك

مقاله در مورد قانون ايمني ترافيك

… دانلود …

مقاله در مورد قانون ايمني ترافيك دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد قانون ايمني ترافيك کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد قانون ايمني ترافيك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد قانون ايمني ترافيك :

قانون ایمنی ترافیك

فصل 1-18-T از دانشجویان ساسكاتكیوان
تذكر: مطابق بخش فرعی (1)33 از قانون تفسیر بخشهای اصلاح نشده متوالی، برنامه‌های جدولی فهرستهای این قانون حذف می‌شوند. اصلاحات متوالی متضمن در این بخشها با اجرا شدن، قسمتی از قانونی می‌شوند كه آنها اصلاح می‌كنند و بدان وسیله در قانونهای مشابه تركیب می‌شوند. لطفاً به بخش جداگانه‌ای مراجعه كنید تا جزئیات اصلاح متوالی و موارد خاص را به دست آورید.

تذكر: این تركیب (تحكیم) رسمی نیست. اصلاحات برای راحتی رجوع و قوانین اصلی تركیب شده‌اند و آئین‌نامه‌ها باید برای همه اهداف تفسیر و كاربرد قانون مورد مشاوره قرار گیرند. به منظور حفظ ادغام قوانین اصلی و آئین‌نامه‌ها، خطاهایی كه ممكن است ظاهر شوند، در این تركیب مجدداً تولید می‌شوند.
فهرست مفاهیم
بخش 1 ، عنوان كوتاه و تفسیر
1 عنوان كوتاه، 2 تفسیر
بخش 2 ، اجرای قانون

3 معرفی مدیر، 4 جایگاه كار مدیر، 5 مدیر، گزارشات را حفظ می‌كند، 6 قدرتهای بازخواست و بررسی مدیر، 7 دستورات مدیر، 8 مدیر ممكن است ارائه گزارشات را اجازه دهد (مجوز دهد)، 9 مدیر ممكن است قدرتها را وكالت دهد، 10 نمایندگی كردن برای انجام شرایط و وضعیتهای اعمال شده توسط مدیر، 11 مدیر ممكن است مدیر آموزش وسایل نقلیه موتوردار را منصوب كند، 12 مدیر ممكن است وكالت قدرتها را بپذیرد.

بخش 3 ، قدرت وزیر در خصوص توافقنامه
13 قدرت برای منعقد كردن توافقنامه
بخش 4 ، هیأت مدیره ترافیك بزرگراه، قسمت اول، سازماندهی
14 هیأت مدیره دائمی (همیشگی)، 15 هیأت مدیره مسئول وزیر، 16 هیأت مدیره یك انجمن (شركت)،
17 عضویت و حدنصاب، 18 رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره، 19 كمیته‌های اعضای هیأت مدیره، 20 حق‌الزحمه و هزینه‌های مسافرتی
قسمت دوم، قدرتها و وظایف كلی

21 قدرتهای كلی (عمومی) هیأت مدیره، 22 قانونهای هیأت مدیره، 23 انجام كار و دستورات، 24گزارشهایی برای هیأت مدیره، 24 گزارشهایی برای هیأت مدیره، 25 قدرتهایی در خصوص بازخواست‌ها و بررسی‌ها، 26 مدرك در گزارشات و بررسیهای هیأت مدیره، 27 قدرتهای مربوط به قانون خاص (ویژه)، 28 نمایندگی قدرتهای هیأت مدیره
قسمت سوم، استیناف‌ها (تقاضاها)
29 وقتی استیناف‌ها ممكن است برای هیأت مدیره ایجاد شود.
بخش 4 ، گواهینامه راننده، قسمت اول، مفاد كلی (عمومی)

30 مدیر برای صدور گواهینامه راننده، 31 چه چیزی گواهینامه رانندگی معتبر را می‌سازد، 32 برای راندن یك وسیله نقلیه موتوردار گواهینامه رانندگی نیاز است، 33 بچه‌ها وسایل نقلیه موتوردار را بدون اجازه به كار نمی‌اندازند، 34 مدیر ممكن است با غیر بومیان سر و كار داشته باشد، 35 ممنوعیت‌هایی در خصوص گواهینامه رانندگی، 36 گواهینامه مجوز موقتی، 37 شناسایی موقتی عكس، 38 پشت‌نویسی یا منع مجوز رانندگی، 39 وقتی صاحب یا دارنده وسیله باید مجوز رانندگی فراهم كند.

قسمت دوم، تقاضانامه‌هایی برای مجوز رانندگی
40 تقاضانامه برای صدور مجوز، 41 كسی كه برای مجوز رانندگی واجد شرایط نیست، 42 وقتی متقاضی باید تست و آزمایش (امتحان) رانندگی را طی كند، 43 مدیر ممكن است به مدرك بیشتری نیاز داشته باشد یا از صدور مجوز امتناع كند، 45 وظیفه صاحب وسیله در خصوص تغییر اسم یا آدرس، 44 كسی كه برای مجوز رانندگی مستحق گرفتن عكس است، 46 بیمه جواز رانندگی بین‌المللی، 47 مدیر ممكن است مجوز راننده را محو كند (باطل كند).
قسمت سوم، نظارت، لغو، امتناع مجوز راننده

48 وقتی مجوز راننده به طور خودكار (غیر ارادی) معلق شود (به حالت تعلیق درمی‌آید) یا ممكن است رد شود، 49 وقتی مدیر ممكن است نیاز به مصاحبه و یا آموزش راننده داشته باشد، 50 اعمال مدیر بعد از مصاحبه، 51 وقتی مدیر ممكن است بدون گزارش عمل كند، 52 وقتی مدیر ممكن است از صدور مجوز امتناع كند، 53 مدیر ممكن است مجوز راننده را كه به اشتباه صادر شده، لغو كند، 54 مدیر ممكن است نیاز به برگرداندن مجوز راننده باشد، 55 افسر صلح ممكن است مجوز راننده را توقیف كند.

پخش پنجم، ثبت نام وسیله نقلیه
قسمت اول، موضوعات كلی
56 مدیر برای صدور جواز و گواهینامه ثبت نام، 57 ممنوعیت كار بدون ثبت نام وسیله، 58 مدیر ممكن است با غیر بومیان سر و كار داشته باشد، 59 ممنوعیت‌هایی در خصوص گواهینامه ثبت نام، 60 وقتی گواهینامه‌ها و جوازها منقضی می‌شود (باطل می‌شود)، 61 وقتی كه باید گواهینامه ثبت شده یا جواز ثبت نام تولید شود، 62 افسر صلح ممكن است گواهینامه را توقیف كند، 63 مدیر ممكن است درخواست برگرداندن گواهینامه‌ها و جوازها را بدهد.

قسمت دوم، تقاضانامه برای گواهینامه ثبت نام
64 موارد لازم برای تقاضای گواهینامه ثبت نام، 65 تقاضا برای گواهینامه در خصوص وسایل نقلیه خدمات عمومی ویژه، 66 موارد لازم برای نام‌نویسی وسایل نقلیه IRP، 67 وقتی ثبت نام جدید وسایل نقلیه بازسازی شده یا تغییر یافته مورد نیاز است، 68 ثبت نام وسایل نقلیه كارگزار (فروشنده)، 69 ثبت نام وسایل نقلیه خدمات عمومی، 70 ثبت نام وسایل نقلیه با استفاده از یك سازنده، 71 وظیفه دارنده گواهینامه یا مجوز درباره تغییر اسم یا آدرس، 72 ثبت نام بدون شماره سریال كافی

قسمت سوم، ثبت نام جوازها
73 ثبت نام در خصوص تقاضانامه صدور جواز ثبت نام، 74 قانونهایی در خصوص استفاده از جوازهای ثبت نام
قسمت چهارم، امتناع (رد) معلق گذاشتن و لغو گواهینامه‌ها و جوازها، 75 وقتی كه مدیر ممكن است گواهینامه یا جواز را رد، معلق یا لغو كند.
پخش ششم، اجازه‌های كار قسمت اول گواهینامه اجازه كار
76 وسیله نقلیه در حال كار بدون گواهینامه اجازه كار ممنوع بودند، 77 مواد لازم برای تقاضانامه گواهینامه اجازه كار، 78 مقتضیات بیمه برای به دست آوردن گواهینامه اجازه كار، 79 وقتی گواهینامه اجازه كار باطل می‌شود، 80 وقتی گواهینامه اجازه كار ممكن است تجدید شود، 81 گواهینامه اجازه كار فرض نمی‌شود كه حقوق انحضاری مقرر كند، 82 وقتی كه گواهینامه اجازه كار ممكن است معلق باشد.

قسمت دوم، قوانینی در خصوص حمل و نقلهای تحت گواهینامه‌های اجازه كار
83 خدمات منقطع ممنوع هستند، 84 تعهدات دارندگان گواهینامه، 85 نرخهای مطالبه شده به وسیله دارندگان گواهینامه اجازه كار كه توسط هیأت مدیره تعیین یا تصویب می‌شوند، 86 انتقال گواهینامه اجازه كار ممنوع می‌باشد، 87 قوانینی درباره كار اتوبوسها و كامیونها، 88 قوانین یا لایحه‌های قانونی بارگیری و بلیط‌ها، 89 كتابها و ثبت‌هایی كه برای بازرسی حفظ می شود موجود می‌باشد، 90 هیأت مدیره ممكن است به گزارشاتی نیاز داشته باشد و به دارندگان گواهینامه‌ها نظارت داشته باشد، 91 ممنوعیت درباره محو كردن (بد شكل كردن) یا تغییر گواهینامه اجازه كار، 92 ارائه گواهینامه اجازه كار، 93 وقتی كه هیأت مدیره ممكن است گواهینامه‌ها را مرور كند، 94 دستورات هیأت مدیره چطور ممكن است تحمیل شود، 95 مقررات هیأت مدیره برای این بخش
قسمت سوم، گواهینامه‌ آئین امنیت ملی
96 تفسیر این قسمت، 97 مدیر ممكن است نقشه مقطعی رانندگان و متصدیات را گرداوری كند، 98 گواهینامه صلاحیت ایمنی كه برای كاركرد وسایل نقلیه تجاری مورد نیاز است، 99 كسب، تجدید و صدور گواهینامه صلاحیت ایمنی، 100 دارندگان گواهینامه صلاحیت ایمنی به بیمه نیاز دارند، 101 معلق كردن و لغو گواهینامه‌های صلاحیت ایمنی، 102 دستورات ایمنی، 103 دستوراتی درباره وسایل نقلیه تجاری در حال كار و گزارشاتی از آنها
بخش هفتم، آئین نامه حمل كننده‌های تجاری
104 تفسیر بخش، 105 قدرتهای بازرسی اجرائی مدیر، 106 مدیر ممكن است به تولید ثبت ها نیاز داشته باشد، 107 ضمانت برای جستجو درباره خلاف، 108 كپی‌های از سندهای حذف شده، 109 ممنوعیت برای مضایقه یا نابودی ثبت‌ها یا اسناد

بخش هشتم، ثبتها یا ركوردهای مورد نیاز درباره مجوز دادن وسایل نقلیه
110 ركوردهای مورد نیاز درباره وسایل نقلیه اجاره‌ای
بخش نهم، آموزش راننده
111 گواهینامه برای مدرسه آموزش رانندگی و تعلیم رانندگی مورد نیاز

بخش دهم، بازرسی و امنیت وسیله نقلیه
قسمت اول، معیارهای ایمنی برای وسایل نقلیه
112 تفسیر بخش، 113 ممنوعیت در بكارگیری وسایل نقلیه نامجهز، 114 ممنوعیت در فروش یا معاوضه وسایل نقلیه نامجهز
قسمت دوم، ایستگاه‌های بازرسی وسیله نقلیه

115 تفسیر قسمت، 116 ممنوعیت در بكارگیری وسسله نقلیه بازرسی نشده، 117 وقتی كه گواهینامه بازرسی وسیله نقلیه ممكن است صادر شود، 118 وقتی مدیر ممكن است گواهینامه بازرسی وسیله نقلیه را معلق بگذارد، 119 مدیر ممكن است اجازه بازرسی موقت را صادر كند، 120 ممنوعیت در ایستگاه‌های بازرسی وسیله نقلیه یا طرز كار بازرس بدون گواهینامه بازرسی، 121 تقاضا و صدور گواهینامه، 122 آئین‌نامه‌های اجرائی وظایف پیشنهادی از ایستگاه‌های بازرسی و فنون بازرسی، 123 وقتی مدیر ممكن است گواهینامه را لغو كند
بخش یازدهم، تعهد مالی رانندگان و مالكان وسیله نقلیه
قسمت اول، موضوعات عمومی

124 بخشی كه تمایل به اصلاحات دیگر موجود برای شاكیان ندارد، 125 میزان تعهد مالی مورد نیاز برای رانندگان و مالكان
قسمت دوم، مواد لازم نشانه (ملاك) تعهد مالی
126 شكل نشانه (مدرك)، 127 شكل بیمه‌نامه و وظایف بیمه‌گر، 128 تقاضای ضمانت، 129 كار روی ضمانت، 130 وقتی مدیر ممكن است ضمانت را لغو كند، 129 وقتی كه رانندگان و مالكان باید مجوز را برگردانند، 132 وقتی راننده‌ای كه قادر نیست تعهد مالی را اثبات كند، ممكن است وسیله نقلیه را به كار بیندازد، 133 كاربرد دو جانبه قانون خارجی، 134 ممنوعیت روی تولید مدرك كاذب از تعهد مالی
قسمت سوم، چگونه قضاوتها در ساسكا تكیوان ممكن است رضایت بخش باشند، 135 نتایج شكست برای قضاوت رضایت‌بخش، 136 وقتی مدیر ممكن است قضاوتی را اجازه دهد كه بدهكاری وسیله نقلیه را براند و به صورت قسطهایی آن را پرداخت كند
پخش دوازده، سلب صلاحیت از رانندگی
قسمت اول، موضوعات عمومی در خصوص سلب صلاحیت
137 تفسیر بخش، 138 نتایج صسلب صلاحیت از رانندگی، 139 وقتی شخصی از رانندگی سلب صلاحیت می شود، 140 ممنوعیت روی رانندگی در حالی كه سلب صلاحیت می شود.
قسمت دوم، تعلیق و بلاتكلیفی (در مورد) روی محكومیت
141 تعلیق خودبخودی، 142 تشخیص محكومیتهای اول و دوم و سوم و بعدی، 143 تأثیر تقاضا از تصمیم‌گیری جلوگیری نمی‌كند مگر آنكه طور دیگر سفارش دهند، 144 محكومیت غیر بومی در ساسكاتكیوان، 145 خدمات دستوری روی فرد غیر بومی
قسمت سوم، تعلیق مجوز راننده درباره مستی و رانندگی
146 تعلیقات 24 ساعته (1)، 146 تست هوشیاری زمینه‌ای (میدانی) (الكل) و تعلیقات (2)، 146 تست هوشیاری زمینه‌ای و تعلیقات، 147 تعلیقات اجرایی برای داشتن تعلیق 24 ساعته، 148 ممنوعیت اجرایی 90 روزه، 149 وقتی نمونه نیرو مكن است نیاز باشد، 150 وقتی افسر صلح ممكن است تعلیقات یا سلب صلاحیت را دستور دهد ، (1)150 وقتی تست هوشیاری زمینه‌ای ممكن است برای رانندگان جدید نیاز باشد، 151 تأثیر تعلیق مطابق بخش 150

قسمت چهارم، مرور دستورات تعلیق یا سلب صلاحیت كه مطابق قسمت سوم صادر شدن
152 مرور تعلیق 24 ساعته، 153 مرور تذكر (آگهی) منع یا تعلیق توسط هیأت مدیره، 1543 وقتی یك راننده جدید ممكن است برای مرور تعلیق یا سلب صلاحیت به كار رود، 155 گواهینامه تجزیه و تحلیل به عنوان مدرك

بخش سیزده، ثبت نام مجوز رانندگی
156 وقتی مجوز راننده ممكن است به وسیله هیأت مدیره یا مدیر منصوب شود، 157 مراجعه به شب
بخش چهاردهم، توقیف وسیله نقلیه،
قسمت اول، توقیفات بعد از تصادف، توقیف وسایل نقلیه درگیر در تصادفات
قسمت دوم، رانندگان بدون مجوز
159 تفسیر قسمت، 160 از رواج انداختن یا توقیف وسیله نقلیه موتوردار، 161 از رواج انداختن و یا توقیف وسیله نقلیه موتوردار توسط نگهبان گاراژ، 162 رهایی از وسیله نقلیه موتوردار متوقف شده یا توقیف شده توسط افسر، 163 رهایی از وسیله نقلیه موتوردار توسط مدیر، 164 رهایی وسیله نقلیه دزدیده شده برای مالك، 165 ممنوعیت روی دستكاری وسیله نقلیه از رواج افتاده یا توقیفشده، 166 غرامت دادن برای توقیف اشتباه، 167 منصوب كردن افراد به عنوان نگهدارنده گاراژ، 168 توقیف یا متوقف كردن اجازه دستور، 169 بهبودی مدنی، 170 مدیر ممكن است توافقنامه را منعقد كند، 171 حق‌الزحمه قابل پرداخت برای مدیر، 172 تعهد یا مسئولیت مالك
قسمت سوم، نظم عمومی

173 تفسیر تقسیم، 174 توقیف و حفظ و از حركت انداختن درباره خلافهای پیشنهادی، 175 توقیف یا از رواج انداختن وسیله نقلیه موتوردار به وسیسله نگهبان گاراژ، 176 فروش وسیله نقلیه موتوردار توسط نگهبان گاراژ، 177 انتقال وسیله نقلیه موتوردار به نگهبان گاراژ، 178 وقتی مأمور

معرفی شد ممكن است نگهبان گاراژ هزینه آن را بپردازد، 179 افسر صلح ممكن است یك وسله نقلیه موتوردار دزدیده شده را آزاد كند،180 وقتی یك دادگاه ممكن است وسیله نقلیه موتوردار را بر اساس تقاضانامه مالك، آزاد كند، 181وقتی یك دادگاه ممكن است وسیله نقلیه موتوردار را بر اساس تقاضانامه طرف بیمه شده آزاد كند، 182 وقتی یك مالك ممكن است برای رهایی از یك

وسیله نقلیه موتوردار با پرداخت سپرده وثیقه به كار رود، 183 وقتی مأمور معرفی شود ممكن است وسیله نقلیه موتوردار را كه برنامه را طرح می كند رها سازد، 184 وقتی مأمور معرفی شده ممكن است وسیله نقلیه موتوردار را بر اساس شرایط پیشنهادی رها سازد، 185 رهایی یا پرداخت مجدد توسط مأمور منصوب شده زمانی كه هیچ شخصی محكوم نیست، 186 . وقتی وسیله نقلیه موتوردار یا سپرده از دست می رود، 187 ممنوعیت روی رهایی یا بیرون آوردن وسیله نقلیه

موتوردار، صفحات مجوز و دارایی شخصی می‌باشد، 188 منصوب كردن نگهبان گاراژ، 189 مأمور منصوب شده ممكن است توافقنامه‌ها را منعقد كند، 190 حق‌الزحمه‌های قابل پرداخت برای مأمور منصوب شده، 191 اصلاح مدنی برای مالكان مشخص
بخش چهاردهم، قوانین هیأت مدیره
قسمت اول، برگه‌های مجوز
192 ممنوعیت روی رانندگی بدون برگه مجوز معتبر است، 193 چطور برگه‌های مجوظ نشان داده می‌شوند، 194 زمانی كه مدیر ممكن است تقاضای برگشت برگه مجوز و موارد دیگر را داشته باشد، 195 وقتی برگه‌های مجوز باید تعویض شوند، 196 ارائه‌هایی درباره برگه‌های مجوز، 197 انتقال برگه‌های مجوز به وسیسله نقلیه دیگر، 198 دوره تأیید شده ـ جایگزینی وسایل نقلیه
قسمت دوم، سرعت
199 سرعت گرفتن ممنوع می‌باشد، 200 به سرعت در مناطق مدرسه محدود می شود، 201 سرعت گرفتن در مناطق شیبدار ممنوع میباشد، 202 سرعت گرفتن در پاركها ممنوع می‌باشد 203 سرعت محدود می‌شود زمانی كه كاركنان بزرگراه عبور می‌كنند، 204 سرعت محدود می‌شود وقتی وسایل نقلیه فوریت (اضطرار) عبور می‌كنند، 205 سرعت محدود می‌شود وقتی دو كامیون عبور می كنند، 206 سرعت گرفتن در زمانی كه حیوانات عبور می‌كنند ممنوع می‌باشد
قسمت سوم، توقف و پارك كردن،
207 تفسیر قسمت، 208 راننده باید قوانین جاده را رعایت كند، 209 قوانینی درباره توقف،

(1)209، اجازه افسر صلح برای توقف و درخواست اطلاعات، 210 قوانینی درباره مناطق پاركینگ، 211 قوانینی درباره بخشهای پاركینگ
قسمت چهارم اتوبوسهای مدرسه و نورهای ایمنی
212 قوانینی درباره اتوبوسهای مدرسه و نورهای ایمنی

قسمت پنجم، قوانین (عمومی) ناظر بر رانندگی
213 رانندگی به دقت لازم نیاز دارد، 214 سرعت گرفتن و كار محیرالعقول انجام دادن ممنوع می‌باشد، 215 صدای زیاد ممنوع می‌باشد، 216 قوانینی درباره اجتماعات غم انگیز، 217 قوانینی درباره عبور و سبقت، 218 قوانینی درباره پیچیدن، 219 قوانینی درباره دادن حق عبور،

قوانینی درباره كمك كردن، 223 قوانینی درباره پیاده‌روها، 224 قوانینی درباره تجهیزات ساخت یا حفظ جاده، 225 قوانینی درباره وسایل نقلیه ذیل، 226 قوانینی درباره بزگراه‌های كنترل شده، 227 قوانینی درباره بزرگراه‌های عبور ویژه، 228 قوانینی درباره مسیرها ترافیك، 229 قوانینی درباره حد وسطها (میانه‌ها)، 230 قوانینی درباره چراغ جلو، 231 قوانینی درباره نورافكن صحنه، 232 قوانینی درباره لامپهای بارگیری، 233 قوانینی درباره فانوس دریایی و نور برق (چراغ قوه)، 234 قوانینی درباره علامت دادن، 235 قوانینی درباره چراغ راهنمایی، 236 دستكاری كردن سیستم دوربین نور قرمز ممنوع می باشد، 237 قوانینی درباره علائم پیاده‌رو، 238 وسایل نقلیه فوریت (اضطراری)
قسمت ششم

كار، طرز عمل و استفاده از وسایل نقلیه، 239 دستكاری كردن یا صدمه زدن به وسایل نقلیه ممنوع می‌باشد، 240 صبر كردن برای حركت وسایل نقلیه ممنوع می‌باشد، 241 دیدن تلویزیون ممنوع می‌باشد، 242 منع وسایل هشدار دهنده رادار، 243 افسر پلیس ممكن است توقف كند و برای وسایل هشدار دهنده رادار جستجو كند، 244 سوار شدن بیرون وسایل نقلیه، 245 شلوغ كردن راننده ممنوع می‌باشد، 246 مسدود كردن دید راننده ممنوع می‌باشد، 247 قوانینی درباره موتورسیكلت‌ها، 248 قوانینی در مورد كمربندهای صندلی، 249 آشغال ریختن در بزرگراه ممنوع

می‌باشد، 250 كار و استفاده از وسایل نقلیه شخصی، 251 لغو می‌شود.
قسمت هفتم، تصادفات
252 تفسیر گزارش تصادفات، 253 وقتی گزارشات تصادف مورد نیاز می‌باشد، 254 محدودیتهایی در بازرسی عمومی درباره گزراشات و اظهارات، 255 تأیید گزارش تصادف، 256 بار یا مسئولیت مدرك در تصادف، 257 محدودیت اعمال
قسمت هشتم، مدركی در جهت قانون

258 تستهای تجهیزات، 259 استفاده از عدسیهایی از سیستم دوربین نور قرمز، 260 اسناد هیأت مدیره به عنوان مدرك، 261 اسناد مدیر به عنوان مدرك، 262 اثبات آئین نامه‌های شهرداری، 263 قوانینی درباره ثبت‌هایی به عنوان مدرك، 264 مدرك اجازه افسر ترافیك، 265 اثبات ثبت نام در حوزه قضایی دیگری، 266 اثبات لایحه‌های قانونی بارگیری، 267 فرمهای تصویب شده یا پیشنهادی
بخش پانزدهم
268 جایی كه حق‌الزحمه‌ها پس‌انداز می‌شود، 269 جریمه‌هایی برای تخلفات در شهرداری
بخش شانزدهم، تخلف و جریمه‌ها
270 تخلفات و جریمه‌ها درباره وسایل نقلیه در محدوده‌ای كه اعمال زشتی (خلاف) را تكرار می كنند، 271 تخلف درباره مجوز رانندگی، 272 اظهارات غلط ممنوع می‌باشد، 273 تعهد مالك و متصدی، 274 قوانین خاص در خصوص بخش 273، 275 تخلف و مجازات عمومی، 276 توقیف (دستگیری)

بخش هفدهم، مفاد گوناگون
277 محدودیتهای سنگین انجام می‌شود، 278 اشخاصی كه اطلاعات را برای افسر صلح آماده می‌كنند، 280 وقتی كه وسیله نقلیه ممكن است توقیف شود، 279 وقتی كه وسایل نقلیه ممكن است نیاز داشته باشند امتحان یا تستی را طی كنند، 281 گزارشهایی برای مدیر محكومیت‌ها، 282 آنچه واسطه‌های گزارش باید برای مدیر فراهم كنند، 283 موارد لازم برای گزارشات پزشكی، 284 چطور اسناد مورد نیاز به وسیله قانون یا مقررات ممكن است به كار روند، 285 مصونیت،

286 اجازه مدیر برای معاف از قانون یا مقررات
بخش هفدهم؛ مقررات، 287 آئین نامه ها
بخش نوزدهم، لغو، انتقالی (موقت)، منتج و مهم، اجرا شدن
288 لغو می‌شود ;، 291 اصلاح می‌شود،;;;;;.293 لغو می‌شود، 294 اصلاح می‌شود، 295 انقالی موقتی ـ اسناد مشخص كه مستمرند، 296 انتقالی (موقتی) ـ تعقیب و پیگرد، 297 منتج و مهم ;;;;;..
307 اجرا شدن

قانونی در خصوص ایمنی عبور و مرور (ترافیك)، وسایل نقلیه و رانندگان، مالكان و متصدیان وسایل نقلیه و انجام اصلاحات مهم برای قانونهای دیگر.
بخش 1
عنوان كوتاه و تفسیر
1 در این قانون
a) مدیر به معنی شخصی است كه به عنوان مدیر در بخش 3 منصوب می‌شود.
b) حیوان كه شامل یك اسب با یك سوار یا راننده نمی‌باشد.
c) هیأت مدیره به معنی هیأت مدیره ترافیك بزرگراه است كه مطابق بخش 14 ادامه دارد.
d) گواهی ثبت نام كه به معنی گواهی با ارزشی از ثبت نام است كه برای شخصی مطابق بخش 64 صادر می‌شود.
e) واسطه به معنی دارنده یك گواهی‌نامه با ارزش است كه مطابق قانون واسطه‌های موتور صادر می‌شود.
i) مقدار مالیات‌پذیری كه به معنی مقدار مالیات‌پذیری است كه به وسیله آئین‌نامه‌ها (مقررات) صادر می‌شود و مطابق قانون بیمه تصادف اتومبیل برای یك وسیله نقلیه می‌باشد.
g) توافق مالیات‌پذیری دارایی كه به كه به معنی توافقی بین شخص و بیمه‌گر می‌باشد كه در آن شخص توافق می‌كند با استفاده از قسطهایی كه در توافقنامه مشخص می‌شوند به بیمه‌گر پرداخت كند. كه این توافقنامه به دو صورت می‌باشد.

1 قسمتی از مقدار مالیات‌پذیری كه بیمه‌گر به شخص ثالث به نمایندگی از طرف آن شخصث پرداخت كرده است كه به عنوان پیامدی از صدمه به وسیله نقلیه شخص است كه توسط وسیله نقلیه موتوردار در نتیجه یك تصادف ایجاد می‌شود.
2 هرگونه هزیه‌های ادرای و هزینه‌های مصلحتی (دلخواه) كه در توافقنامه تنظیم می‌شود.
h) گواهینامه راننده كه به معنی یك گواهینامه معتبر است كه مطابق بخش‌ها صادر می‌شود.
1ـh) لوازم كشاورزی كه به معنی وسایل نقلیه تجویز شده و لوازم تجویز شده همراه با آن وسایل نقلیه می‌باشد.
2ـ h) تست هوشیاری زمینه‌ای (میدانی) كه به معنی تست تجویز شده (پیشنهادی) یا گروه تجویز شده‌ای از تستها می‌باشد.

i) كارت ضمانت یا تعهد ملی كه به معنی كارتی است كه به وسیله مدیر صادر می شود و نشان می‌دهد كه شخص نامبرده مدركی مؤثری از تعهد مالی را دارا می‌باشد همانطور كه به وسیله بخش 6(11x) مقرر می‌باشد.
j) وزن ناخالص وسیله نقلیه كه بدین معنا می‌باشد
1 وزن تركیبی وسیله نقلیه كه برای آن یك گواهی ثبت نام یا جواز ثبت نام مورد نیاز است تا توسط این قانون به دست آید و باروری آن وسیله نقلیه حمل شود.
2 وزن تركیبی دو یا بیشتر از وسایل نقلیه كه جفت یا متصل به یكدیگر بودند و برای هر یك از آنها یك گواهی ثبت نام یا جواز ثبت نام مورد نیاز است تا توسط این قانون به دست آید و وزن تركیبی كالاها كه روی هر یك از آن وسایل نقلیه حمل می‌شود.

1ـj) دهكده (hamlet) كه به معنی دهكده سازمان‌یافته‌ای می‌باشد همانطور كه در قانون شهرداری تعریف می‌شود.
k) شاهراه كه به معنی یك جاده بزرگراه، راه ورو

دی اتومبیل، میدان یا مكانی است كه به وسیله عامه مردم برای عبور وسایل نقلیه طرح شده و استفاده می‌شود اما شامل هر محدوده‌ای نمی‌باشد خواه ملك خصوصی یا عمومی باشد یعنی آن در ابتدا در نظر گرفته می‌شود كه برای پارك وسایل نقلیه و گذرگاه‌های ضروری در آن منطقه به كار رود.
1 بیمه‌گر كه به معنی شخص بیمه‌گر می‌باشد همانگونه در قانون بیمه تصادف اتومبیل تعریف می‌شود.
m) IRP‌كه به معنی طرح بین‌المللی ثبت نام می‌باشد كه توافقی بین حوزه‌های قضایی امریكای شمالی می‌باشد همانطور كه از زمانی به زمان دیگر در خصوص آئین‌نامه وسیله نقلیه موتوردار تجاری اصلاح می‌شود.

n) لامپ بارگیری ك به معنی لامپ ثابتی است كه نور سفیدی را منتشر كرده و روشنایی را برای عقب وسیله نقلیه فراهم می‌كند كه به منظور بارگیری یا تخلیه بار یا برای جفت كردن یا جدا كردن تریلر یا سمی تریلر به كار می‌رود.
o) سازنده كه به معنی شخصی است كه وسایل نقلیه را می‌سازد یا فراهم می‌كند.
1ـo) حد فاصله كه به معنی محدوده یا مرز طبیعی است كه راههای باریك ترافیك را در شاهراه جدا می‌كند.
p) وزیر كه به معنی عضوی از انجمن اجرائی است كه با او عجالتاً اجرای این قانون یا هر مفادی از این قانون مقرر می‌شود.

q)موتور سیكلت كه به معنی وسیله نقلیه‌ای است كه
1 توسط هر وسیله‌ای غیر از نیروی عضلانی رانده می‌شود.
2 دو یا سه چرخ دارد
3 برای استفاده در یك بزرگراه اختصاص می‌یابد.
4 یك مكانی برای راننده ندارد. اما موتورسیكلت موارد زیر را شامل نمی‌شود.
5 وسایل نقلیه صنعتی
6 لوازم كشاورزی ـ همه وسایل نقلیه زمینی
r) وسیله نقلیه موتوردار كه به معنی وسیله نقلیه‌ای است كه توسط هر وسیله‌ای غیر از نیروی عضلانی رانده می‌شود.
s) كارت بیمه صلاحیت وسیله نقلیه موتوردار كه به معنی كارتی است كه به شكل و شامل خصوصیاتی است كه توسط مدیر طرح می‌شودكه:
1 صادر می‌شود

A9 به وسیله بیمه‌گر بر حسب وظیفه مطابق قانون بیمه ساسكاتكیوان دارای مجوز می شود تا در ساسكاتكیوان، كار بیمه اتومبیل ادامه یابد.
B) اگر شخص نامبرده در كارت یك غیر بومی است به وسیله یك بیمه‌گر كه
1 در حوزه قضایی كه در آن، شخص بومی است یا قبلاً بومی بوده دارای اختیار است تا بر حسب مورد نیاز دارد كار بیمه وسیله نقلیه را ادامه دهد.
2 با مباشر یا سرپرست بیمه، به شكل مشخص شده توسط مباشر قدرت وكیل و تعهدات ذكر شده در بخش فرعی 126 ضبط شده است

3 مسئله را به وسیله بیمه‌گر ذكر شده در بند فرعی (1) برای شخص نامبرده در كارت بیمه‌نامه صلاحیت وسایل نقلیه موتوردار با گواهی ثابت می‌كند شخص را تا حد بیشتر از مقادیر ذكر شده در بخش 125 بیمه می‌كند و شامل كارت بیمه صلاحیت وسیله نقلیه موتوردار می‌باشد كه مطابق بخض فرعی 12 از قانون بیمه تصادف اتومبیل صادر می‌شو

د.
t) شهرداری كه شامل شهر للوید منیستر می‌باشد.
u9 نشانه رسمی به معنی یك نشانه، علامت پیاده‌رو، مانع یا شیء می‌باشد كه توسط مباشر یا هر شخص دیگری مطابق به این قانون در سواره‌رو یا سمت راست بزرگراه برای كنتررل قانونی، شهدار، راهنمایی، هدایت یا اطلاع‌رسانی ترافیك در بزرگراه برپا شده، قرار گرفته، نقاشی می‌شود.
v) بزرگراه یكطرفه به معنی بزرگراهی است كه به صور یك طرفه به وسیله نشانه‌هایی كه در طول بزرگراه نصب شده و گماشته شده‌اند، مشخص می‌شود.
w9 گواهی اجازه عمل كه به معنی یك گواهینامه اجازه عمل با ارزش است كه به یك شخص مطابق بخش 77 صادر می‌شود شامل گواهینامه اجازه عمل موقتی می‌باشد.
x) مالك شامل:
1 مستأجر وسیله نقلیه است یا

2 شخصی است كه تحت قراردادی در تصرف یك وسیله نقلیه موتوردار می‌باشد كه با آن، شخص ممكن است با قبول كامل شرایط قرارداد، مالك وسیله نقلیه موتوردار شود.
y) پاركینگ یا توفقگاه بی‌سقف كه به معنی جایگاه وسیله نقلیه، خواه مسكون یا غیرمسكون، بر روی بزرگراه می‌باشد كه مقاومت با جایگاه موقتی است
1 در صورتی كه در حالیكه به طور عملی در بارگیری یا تخلیه بار به كار می‌رود یا
2 در اطاعت از مقررات ترافیك، طرحای كنترل ترافیك یا راهنمایی‌های افسر صلح
z) افسر صلح یا امین صلح بدین معنی می‌باشد كه:
1 عضوی از نیروی پلیس در ساسكاتكیوان است.
2 شخصی یا طبقه‌ای از اشخاص است كه به وسیله حكمران لیوتنانت در انجمن به عنوان افسران ترافیك معرفی می‌شود یا
3 هر شخصی كه به عنوان افسر ویژه برای اجرای این قانون مطابق قانون پلیس منصوب می‌شود.
aa9 پیاده كه شامل شخصی در ویلچیر است
bb) واحد نیرو كه به معنی وسیله نقلیه‌ای است كه به طور عمده برای كشیدن یك سمی تریلر طرح شده و استفاده می‌شود
1ـbb) پزشك بدین معنا می‌باشد
1 پزشك یا جراح
2 یم درمان كننده به وسیله اشتغال به كار (كار درمان)
3 درمان‌كننده به وسیله معاینه پزشكی
4 یك عینك‌ساز

5 یك روانشناس
6 یك چشم‌پزشك
7 یك مشاور اعتیاد
8 پزشك مهد یا پرورشگاه
9 هر پزشك تجویز شده دیگر
cc) قانون سابق به معنی قانون ترافیك بزرگراه، قانون حمل ماشین. یا قانون اداره وسیله نقلیه می‌باشد كه بر حسب مورد آن قوانین در روز قبل از اجرا شدن بخش 1 از این قانون وجود داشتند.
dd) تجویز شده (تجویزی) به معنای تجویز شده توسط حكمران لیوتانت در انجمنی در مقررات می‌باشد
ee9 ایالت به معنی ایالتی از كانادا است و شامل یوكون و سرزمینهای شمال غرب و نوناوت می‌باشد
ff) وسیله نقلیه خدمات همگانی كه به معنی وسیله نقلیه خدمات همگانی (عمومی) می‌باشد كه در مقررات (آئین‌نامه) تعریف می‌شود.

gg) نرخ به معنی هزینه‌ای است كه برای حمل مسافران یا كالاها به وسیله وسیله نقلیه خدمات عمومی مطالبه شده و جمع‌آوری می‌شود.
hh) بایگانی شامل هرگونه اطلاعاتی است كه در هر رسانه‌ای یا توسط هر وسیله‌ای ثبت یا ذخیره می‌شود كه شامل رسانه الكتریكی یا كامپیوتر می‌باشد
ii) سیستم دوربین نور قرمز كه به معنی وسیله‌ای است كه در یك چهارراه با یك علامت كنترل ترافیك نصب می‌شود و قادر است از یك وسیله نقلیه تا قسمتی از یك وسیله نقلیه عكس بگیرد و اطلاعات مربوط به وسیله نقلیه و علامت كنترل ترافیك را ثبت كند.
jj) جواز ثبت نام به معنی جواز ثبت نام با ارزشی است كه توسط مدیر مطابق بخش 73 صادر می‌شود.
kk) مقیم به معنی یك شخص مقیم است همانطور كه در مقررات

(آئین‌نامه‌ها) تعریف می‌شود.
ll) گواهینامه صلاحیت ایمنی كه به معنی یك گواهینامه صلاحیت ایمنی است كه مطابق بخش 99 صادر می‌شود.
mm) سمی تریلر به معنی یك وسیله‌ای است كه در هر زمانی توسط یك وسیله نقلیه موتوردار در بزرگراه كشیده می‌شود و برای حمل كالاها یا به عنوان مراكز موجود برای اشخاص در نظر گرفته می‌شود و به طوریكه وزنش و وزن بارش تا حدودی روی محور چرخهایش و تا حدودی هم روی وسیله دیگری حمل می‌شود اما شامل موارد دیگر نمی‌باشد:
1 لوازم مزرعه
2 یك تخته یا میله فلزی با چرخهایی كه به آن متصل است كه برای اسباب‌كشی ساختمانها به كار می‌رود.
3 یك پخش‌كننده آسفالت كه برای ساخت و حفظ بزرگراه‌های قیراندود شده به كار می‌رود.
4 یك محور یا پنج تا چرخ كه برای تبدیل یك سمی تریلر به تریلر به كار می‌رود.
nn) اتومبیل برفی كه به معنی یك اتومبیل برفی است همانطور كه در قانون اتومبیل فرعی تعریف می‌شود.

oo) ماشین سیار ویژه، به معنی یك وسیله سیار نقلیه‌ای است كه:
1 برای حمل مسافران یا كالاها طراحی یا استفاده نمی‌شود و فقط به طور اتفاقی در بزرگراه برای اهداف اساسی به كار می‌رود.
2 برای انتقال خاك با مواد ساختمانی درموقعیهای خارج از بزرگراه یا برای ساختمان عمومی یا اهداف صنعتی طراحی شده و به كار می‌رود و آن فقط به طور تصادفی از یك بزرگراه برای اهداف اساسی‌اش استفاده می‌كند یا
3 به منظور ساخت و حفظ بزرگراه به كار می‌رود. اما این ماشین شامل كامیون زباله یا كامیونی كه مواد چندگانه را حمل می كند یا هر ماشین سواری مشابه دیگری نمی‌باشد.
pp) دولت كه به معنی دولتی از ایالات متحده آمریكا می‌باشد و شامل ناحیه‌ای از كلمبیا است
qq) توقف كه بدین معنا می‌باشد

1 توقف كامل از حركت، زمانی كه لازم است.
2 هر توقفی حتی توقف لحظه‌ای از یك وسیله نقلیه خواه مسكون خواه غیر مسكون زمانی كه ممنوع است به جزء وقتی كه برای جلوگیری لاز برخورد با ترافیك دیگر ضروری است یا به جهت رعایت دستورات افسر صلح یا طرح كنترل ترافیك می‌باشد.
vv) دانشجو كه به معنی دانشجو است همانطور كه در آئین‌نامه‌ها تعریف می‌شود.
ss) سرپرستی بیمه به معنی سرپرستی بیمه است ك مطابق قانون بیمه ساسكاتكیوان مقرر می‌شود.
tt) چرخ یا قرقره یدك كش كه به معنی آلاتی است كه به طور انحصاری طراح می‌شود تا محوری از وسیله نقلیه موتوردار را به منظور یدك كشیدن آن وسیله نقلیه موتوردار پشت وسیله نقلیه موتوردار دیگری حمل می كند.
uu) كامیون یدك‌كش كه به معنی یك وسیله نقلیه موتوردار است كه به طور انحصاری برای یدك كشیدن یا ارائه كمك به وسیله نقلیه دیگری به كار می‌رود كه از عیب یا ناتوانی در وسایل حركتی‌اش رنج می‌برد.
vv) وسیله یدك‌كش كه به معنی یك وسیله نقلیه موتوردار سربی در تركیبی از وسایل نقلیه است كه هر وسیله یا وسایل نقلیه دیگر را در آن تركیب وسایل نقلیه می‌كشد یا یدك‌كش می كند.
ww) وسیله كنترل ترافیك كه به معنی علامت، نشانه یا وسیله‌ای است كه به منظور تنظیم، هشدار یا هدایت ترافیك قرار گرفته و مشخص می‌شود.

xx) علامت كنترل ترافیك كه به معنی وسیله كنترل ترافیك است كه خواه به طور دستی یا الكترونیكی یا مكانیكی عمل می‌كند و ترافیك را هدایت می كند كه متوقف شود یا پیش رود.
yy) مسیر خط‌كشی ترافیك كه به معنی تقسیم طولی بزرگراه است كه وسعت كافی دارد تا مسیر خط واحد وسیله نقلیه را تطبیق كند.
zz) تریلر كه به معنی وسیله نقلیه‌ای غیر از سمی تریلر است كه در هر زمانی به وسیله یك وسیله نقلیه موتوردار روی یك بزرگراه كشیده می‌شود و برای حمل كالاها یا به عنوان مراكز موجود برای اشخاص طراحی می‌شود اما شامل موارد زیر نمی‌باشد.
1 وسیله نقلیه موتوردار كه برای اهداف فروش، ذخیره یا تعمیر بلاك‌كشی می‌كند.
2 لوازم كشاورزی
3 یك محور با پنج تا چرخ كه برای تبدیل یك سمی تریلر به تریلر استفاده می‌شود.
4 یك تخته یا میله فلزی یا چرخهایی كه به آن متصل است و به منظور اسباب‌كشی ساختمانها به كار می‌رود.
5 یك پخش كننده اسفالت كه برای ساخت یا حفظ بزرگراه‌های قیراندود شده به كار می‌رود.
6 وسیله‌ای غیر از تریلر اسب، تریلر اردوگاه، تریلر قایق

A) وزن ناخالص وسیله نقلیه كمتر از 4600 كیلومتر دارد
B)به وسیله یك وسیله نقلیه موتوردار كشیده می‌شود كه به عنوان كامیون كشاورزی نامیده می‌شود. اگر آن وسیله نقلیه موتوردار برای منظوری استفاده شود كه یك وسیله نقلیه كه به عنوان كامیون مزرعه نامیده شده ممكن است برای آن به كار رود.
7 قرقره چرخ یدك‌كش
aaa) كامیون به معنی یك وسیله نقلیه است
1 كه برای انتقال كالاها طرح می‌شود.
2 كه با یك وسیله بالابر یا آسانسور مجهز می‌شود.
3 روی آن هر ماشین به طور موقت سوار می شود
bbb) یگان (واحد) وقتی در مراجعه با افسران صلح یا خدمات پلیس استفاده می‌شود به معنی یك دسته محلی از پلیس سوار، سلطنت كانادایی می‌باشد كه خدمات پلیس را برای یك شهرداری فراهم می‌كند
ccc) وسیله نقلیه‌ای است كه در، روی یا به وسیله آن یك شخص یا چیزی ممكن است روی یك بزرگراه حمل یا كشیده شود .و شامل ماشینهای سیار خاص و لوازم مزرعه می‌باشد اما وسایل نقلیه‌ای را كه تنها روی ریلها یا فقط روی ملك شركت خط آهن حركت می‌كنند را در بر نمی‌گیرد.
ddd) ویلچیر به معنی یك وسیله‌ای است كه
1 روی چرخهایی سوار است

2 به وسیله نیروی عضلانی یاهر نیروی دیگری از این نوع رانده می‌شود.
3 تنها به وسیله یك شخصی كه به دلیل ناتوانی جهانی برای حركت به آن وسیله نیاز دارد.
2 به منظور این قانون، یك تریلر فرض می‌شود كه یك وسیله نقلیه جداگانه باشد و قسمتی از وسیله نقلیه موتوردار كه با آن كشیده نمی‌باشد.
بخش 2
اجرای قانون، معرفی مدیر
(1) 3 بیمه دولت ساسكاتكیوان در مقام خود به عنوان اجرا كننده (مدیر) صندوق ورودی ساسكاتكیوان به عنوان مدیر گماشته می‌شود.
2 مدیر وظایفی را باید انجام دهد و ممكن است قدرتهای تحمیل شده یا اعطا شده به آن را به وسیله این قانون یا هر قانون دیگری به كار برد.
جایگاه مدیر كار
4 مدیر ممكن است كارش را داخل یا خارج ساسكاتكیوان انجام دهد.
مدیر برای حفظ ثبتیات (گزارشات)
(1) 5 مدیر باید هرگونه گزارشی را كه برای انجام كارش لازم است را حفظ كند.
2 مدیر ممكن است هر یادداشتی (گزارشی) را كه مطابق این بخش نسبت به راننده بعد از گذشت پنج سال از تاریخ دریافت آن حفظ شود را از بین ببرد مگر اینكه گزارش مربوط به موضوعاتی باشد كه حل نشده‌اند.

قدرتها یا توانائیهای رسیدگی و بررسی مدیر
(1) 6 مدیر توانایی‌های یك مأمور عالی‌رتبه دولت را مطابق قانون بازخواست عمومی دارا می‌باشد.
2 مدیر به وسله قوانین مشهود در مصاحبه‌ها، گزارشات و بررسیهای قبلی مقید و محصور نمی‌شود و ممكن است همه سؤالات قانونی و حققی امر را بشنود و حكم بدهد

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.