درس افزار مبتني بر الگوي دريافت مفهوم و تاثير آن بر ميزان يادگيري و يادداري واژگان و درک مطلب درس زبان انگليسي

درس افزار مبتني بر الگوي دريافت مفهوم و تاثير آن بر ميزان يادگيري و يادداري واژگان و درک مطلب درس زبان انگليسي

… دانلود …

درس افزار مبتني بر الگوي دريافت مفهوم و تاثير آن بر ميزان يادگيري و يادداري واژگان و درک مطلب درس زبان انگليسي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد درس افزار مبتني بر الگوي دريافت مفهوم و تاثير آن بر ميزان يادگيري و يادداري واژگان و درک مطلب درس زبان انگليسي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي درس افزار مبتني بر الگوي دريافت مفهوم و تاثير آن بر ميزان يادگيري و يادداري واژگان و درک مطلب درس زبان انگليسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن درس افزار مبتني بر الگوي دريافت مفهوم و تاثير آن بر ميزان يادگيري و يادداري واژگان و درک مطلب درس زبان انگليسي :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف ارایه ی یک درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و بررسی تاثیر آن بر یادگیریو یادداری واژگان و درک مطلب دانش آموزان سال اول دبیرستان در درس زبان انگلیسی انجام گرفت. این مطالههاز نظر هدف تولیدی کاربردی و از نظر روش اجرا در گروه پژوهش های شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل قرار دارد. جامعه ی آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهرستان کرمانشاه درنیمه دوم سال تحصیلی 96-95 و نمونه های آماری تعداد 57 نفر (28 نفر گروه آزمایش و 29 نفر گروه کنترل) بود. که به شیوه ی نمونه های در دسترس، انتخاب و به شکل تصادفی در گروه های آزمودنی قرار گرفتند. متغیرهایاین مطالعه در دو بخش یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب زبان انگلیسی و ابزار اندازه گیری متغیرهایمورد نظر محقق ساخته بود. بدین منظور در بخش سنجش واژگان آزمونی 40 سوالی به شکل چهار گزینه ای و دربخش درک مطلب نیز آزمونی 20 سوالی بر اساس مطالب تدریس شده، تهیه گردید. روایی ابزار به صورت محتواییو صوری با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن ها به شیوه ی بازآزمایی به اجرا بر روی تعداد 30 نفر از افرادجامعه ی آماری در دو فاصله ی زمانی 15 روزه و محاسبه ی ضریب همبستگی پیرسون تعیین گردید. ضرایبمحاسبه شده برای کل آزمون برابر 0/84 و از حد بحرانی 70 درصد بالاتر و مورد تایید بود. توصیف و تشریح داده ها با استفاده از آمار توصیفی (کمترین نمره، بیشترین نمره، میانگین و انحراف معیار) و بررسی فرضیات در قالبآزمون های آمار استنباطی (آزمون تی مستقل به منظور تعیین میزان همگنی یا غیرهمگنی گروه ها در ابتدایپژوهش و در پیش آزمون و همچنین آزمون تحلیل کوواریانس) صورت گرفت. نتایج نشان داد آموزش با استفاده ازنرم افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم بر یادگیری واژگان (sig=0/000, F=21/82)، یادگیری درک مطلبموثرتر از شیوه ی سنتی آموزش زبان انگلیسی در مدارس است.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.